Sự nghiệp của bạn gặp gỡ cản trở bởi tiếng Anh siêng ngành xuất nhập khẩu chính là điểm yếu? bạn khó có thời cơ thăng tiến lên phần lớn vị trí cao với tầm lương to chỉ vì trình độ tiếng Anh kém? Đừng lo lắng, hãy bỏ túi ngay cho doanh nghiệp kho từ vựng và thuật ngữ giờ Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu thuộc Topica dưới đây.

*

Hãy ghi chép và vận dụng trong công việc để lưu giữ từ vựng chăm ngành

D

Debit advice /ˈdɛbɪt ədˈvaɪs/(n): Giấy báo nợDeclare /dɪˈkleə/(n): Khai báo hàng( nhằm đóng thuế)Debit /ˈdɛbɪt/(n): Món nợ, bên nợDemand loan /dɪˈmɑːnd ləʊn/(n): Khoản cho vay vốn không kỳ hạnDebenture holder /dɪˈbɛnʧə ˈhəʊldə/(n): fan giữ trái khoánDelivery /dɪˈlɪvəri/(n): Sự chuyển vận hàng

Export /ˈɛkspɔːt / (n/v): Xuất khẩuEntrusted export/import /ɪnˈtrʌstɪd ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt/ (n): Xuất khẩu ủy thác( dịch vụ)Export/import process /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈprəʊsɛs/ (n): quy trình xuất nhập khẩuExport/import procedures /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt prəˈsiːʤəz/ (n): thủ tục xuất nhập khẩuExport/import policy /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈpɒlɪsi / (n): chế độ xuất/nhập khẩuExport/import license /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈlaɪsəns/ (n): giấy tờ xuất/nhập khẩu

F

Freight /freɪt/( n): hàng hóa chở trên tàu, cước phíFiduciary loan /fɪˈʤuːʃiəri ləʊn/( n): Khoản cho vay vốn không đảm bảoFreight khổng lồ collect/freɪt tuː kəˈlɛkt/( n): Cước giá tiền trả sauFreight prepaid/freɪt ˌpriːˈpeɪd/( n): Cước phí tổn trả trướcFreight payable at/freɪt ˈpeɪəbl æt/( n): Cước phí thanh toán giao dịch tạiFreight as arranged/freɪt æz əˈreɪnʤd/( n): Cước mức giá theo thỏa thuậnFLC — Full container load/fʊl kənˈteɪnə ləʊd/( n): hàng nguyên containerFTL: Full truck load/fʊl trʌk ləʊd/( n): mặt hàng giao nguyên xe pháo tảiFixed interest-bearing debenture /fɪkst ˈɪntrɪst–ˈbeərɪŋ dɪˈbɛnʧə/: Trái khoán chịu tiền lãi cầm định

I

Import /ˈɪmpɔːt/( n/v): Nhập khẩuIrrevocable /ɪˈrɛvəkəbl/( adj): quan yếu hủy ngang, cần yếu hủy bỏInvoice/ˈɪnvɔɪs/( n): Hóa đơnInsurance premium/ɪnˈʃʊərəns ˈpriːmiəm/( n): tổn phí bảo hiểmInland waterway/ˈɪnlənd ˈwɔːtəweɪ/( n): Vận chuyển bằng đường thủy nội địaInland haulage charge/ˈɪnlənd ˈhɔːlɪʤ ʧɑːʤ/( n): giá thành vận chuyển nội địa

L

Logistics coordinator /ləʊˈʤɪstɪks kəʊˈɔːdɪneɪtə/( n): nhân viên điều vậnLoan at hotline /ləʊn æt kɔːl/( n): mặt hàng lẻLift On-Lift Off charges /lɪft ɒn–lɪft ɒf ˈʧɑːʤɪz/( n): chi phí nâng vậnLong loan /lɒŋ ləʊn/( n): Khoản vay dài hạn, sự cho vay dài hạnLCL — Less than container load /lɛs ðæn kənˈteɪnə ləʊd/( n): chi phí vay ko kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạnLoan on mortgage /ləʊn ɒn ˈmɔːgɪʤ/: khoản cho vay cầm cố

M

Merchandize /ˈmɜːʧəndaɪz/( n): sản phẩm & hàng hóa mua và bánMortgage /ˈmɔːgɪʤ/ ( n): ráng cốMultimodal transportation /ˌmʌltɪˈməʊdl ˌtrænspɔːˈteɪʃən/( n): vận tải đa phương thức

O

Outbound /ˈaʊtbaʊnd/( n): sản phẩm xuấtOn-spot export/import /ɒn–spɒt ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt/: Xuất nhập vào tại chỗ

P

Packing danh sách /ˈpækɪŋ lɪst///( n): Phiếu gói gọn hàngPayment /ˈpeɪmənt/( n): Thanh toánProcessing /ˈprəʊsɛsɪŋ/( n): hoạt động gia côngPremium as agreed /ˈpriːmiəm æz əˈgriːd/( n): Phí bảo hiểm như đã thỏa thuậnPlace of receipt /pleɪs ɒv rɪˈsiːt/( n): Địa điểm dìm hàng để chởPlace of delivery /pleɪs ɒv dɪˈlɪvəri/( n): Nơi phục vụ cuốiPort of transit /pɔːt ɒv ˈtrænsɪt/( n): Cảng truyền tảiPort of discharge /pɔːt ɒv dɪsˈʧɑːʤ/( n): Cảng tháo dỡ hàngPort of loading /pɔːt ɒv ˈləʊdɪŋ/( n): Cảng đóng góp hàngPartial shipment /ˈpɑːʃəl ˈʃɪpmənt/( n): giao hàng từng phần

S

Shipment /ˈʃɪpmənt/(n ): Sự giữ hộ hàngShipper /ˈʃɪpə/( n): người giao hàng

T

Temporary export/re-import /ˈtɛmpərəri ˈɛkspɔːt/riː–ˈɪmpɔː/: tạm thời nhập-tái xuấtTemporary import/re-export /ˈtɛmpərəri ˈɪmpɔːt/riː–ˈɛkspɔːt/: trợ thời xuất-tái nhậpTax /tæks/( n) : ThuếTonnage /ˈtʌnɪʤ/( n): chi phí cước, tiền chở hàng, trọng tải, lượng choán nước

Để từ bỏ tin giao tiếp trong công việc xuất nhập khẩu, hãy đuc rút ngay Tổng hợp mẫu mã hội thoại tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu.

2.

Bạn đang xem: Xuất nhập khẩu tiếng anh là gì

Từ bỏ vựng giờ Anh chăm ngành hải quan

Nếu bạn đang thao tác trong ngành thương chính và tiếp tục phải xúc tiếp với giờ Anh hoặc đang xuất hiện ý định học tiếng Anh, học tập về ngành thương chính để có thể dễ dàng giao tiếp với các khách quốc tế. Hoặc chúng ta muốn bài viết liên quan về vốn tự vựng mới liên quan đến Hải quan hãy đọc tổng hợp dưới đây của TOPICA nhé!

Bill of lading: Vận solo (danh sách chi tiết hàng hóa trên tàu chở hàng)C.&F. (cost & freight): bao hàm giá hàng hóa và cước tầm giá nhưng không bao gồm bảo hiểmC.I.F.

Xem thêm: Oto Đồ Chơi Điều Khiển Từ Xa, Mua Online Đồ Chơi Điều Khiển Giá Cực Tốt

(cost, insurance và freight): bao gồm giá sản phẩm hóa, bảo đảm và cước phíCargo: hàng hóa (vận chuyển bằng tàu thủy hoặc thứ bay)Certificate of origin: Giấy bệnh nhận xuất xứ hàng hóaContainer: Thùng đựng hàng béo (công-ten-nơ)Container port (cảng công-ten-nơ); lớn Containerize (cho sản phẩm vào công-ten-nơ)Customs: Thuế nhập khẩu; hải quanCustoms declaration form: tờ khai hải quanDeclare: Khai báo mặt hàng (để đóng thuế)F.a.s. (free alongside ship): bao hàm chi giá thành vận chuyển đến cảng nhưng không gồm ngân sách chất sản phẩm lên tàu.F.o.b. (free on board): bạn bán phụ trách đến lúc hàng sẽ được hóa học lên tàuFreight: sản phẩm & hàng hóa được vận chuyểnIrrevocable: không thể hủy ngang; unalterable – irrevocable letter of credit (tín dụng thư không bỏ ngang)Letter of credit (L/C): tín dụng thư(hình thức mà lại Ngân hàng đại diện thay mặt Người nhập khẩu khẳng định với bạn xuất khẩu/Người hỗ trợ hàng hoá đã trả tiềntrong thời gian qui định khi người xuất khẩu/Người hỗ trợ hàng hoá xuất trình những bệnh từ cân xứng với phương pháp trong L/C đang được ngân hàng mởtheo yêu ước của fan nhập khẩu)Merchandise: sản phẩm & hàng hóa mua với bánPacking list: Phiếu đóng gói hàng (một tài liệu được giữ hộ kèm với sản phẩm & hàng hóa để thể hiện rằng bọn chúng đã được kiểm tra)Pro forma invoice: Hóa 1-1 tạm thờiQuay: Bến cảng; wharf – quayside (khu vực gần cạnh bến cảng)Ship: di chuyển (hàng) bằng đường biển hoặc đường hàng không; tàu thủyShipment (việc gửi hàng)Shipping agent: Đại lý tàu biểnWaybill: Vận đối kháng (cung cấp thông tin về sản phẩm & hàng hóa được giữ hộ đi)

3. Từ vựng siêng ngành vận tải đường bộ quốc tế / logistics

Khi kể tới vận tải thế giới (logistics) là nói tới giao nhận forwarding, về thông quan sản phẩm & hàng hóa xuất nhập khẩu, kho bãi…thể hiện trong những hợp đồng vận tải (freight agreement), các khai báo manifest, các thông báo hàng đến… cùng TOPICA tò mò những tự vựng và thuật ngữ chăm ngành logistics trong giờ Anh nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *