Bài viết cung cấp các tự vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành tài chính trong các lĩnh vực bao gồm vi mô, vĩ mô, quốc tế, môi trường xung quanh và tài chính. Nội dung bài viết cũng đi kèm các bài tập và mẫu câu ứng dụng.

Bạn đang xem: Từ điển anh việt chuyên ngành kinh tế


*

Kinh tế là một trong những ngành học rất thông dụng tại vn và các trường đại học tại nước ngoài. Đối cùng với sinh viên, việc học kỹ năng tiếng anh chăm ngành ghê tế là vô cùng đặc biệt quan trọng để hỗ trợ trong quy trình học tập cùng tìm kiếm bài toán làm. Nội dung bài viết này sẽ trình làng các từ vựng bao hàm các thuật ngữ trong siêng ngành tài chính một cách rõ ràng và cách để ứng dụng đầy đủ từ vựng này.

Key takeaways

Chuyên ngành kinh tế trong giờ đồng hồ Anh được gọi là “Economics” (phát âm: /ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/), là môn học nghiên cứu và phân tích về biện pháp nền kinh tế vận hành, ví như cách một nền kinh tế tài chính kiếm tiền, thêm vào và phân phối sản phẩm và dịch vụ. Giờ đồng hồ Anh chăm ngành:

Kinh tế vĩ mô: (Aggregate) Demand, (Aggregate) Supply, Equilibrium, Investment, v.v.

Kinh tế vi mô: Production, Consumption, Labor force, Capital, v.v.

Kinh tế quốc tế: Fixed Exchange Rate, Depreciate, Appreciate, v.v.

Kinh tế tài chính: Future Value (FV), Present Value (PV), Fair value, Interest Rate, v.v.

Kinh tế môi trường: Externalities, Public goods, Market failure, Government failure, v.v.

Ngành kinh tế tiếng Anh là gì?

Chuyên ngành tài chính trong giờ Anh được call là “Economics” (phát âm: /ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/). chuyên ngành này có tương đối nhiều định nghĩa không giống nhau.

“Economics” được tự điển Cambridge giảng nghĩa là “the study of the way in which economies work, for example, the way in which they make money & produce & distribute goods và services” (nghiên cứu về phong thái nền tài chính vận hành, ví dụ như cách một nền kinh tế kiếm tiền, thêm vào và phân phối thành phầm và dịch vụ).

Nhà kinh tế tài chính học lỗi lạc Adam Smith nhận định rằng ngành kinh tế là “an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations” (một phân tích về thực chất và tại sao sự phong phú của các quốc gia).

Chính vì bản chất này, chăm ngành tài chính là một chuyên ngành rất rộng mở và bao che nhiều nhánh nhỏ tuổi và sâu rộng. Một sinh viên tài chính sẽ được học những môn học bao hàm kinh tế vi mô cùng vĩ mô, kinh tế tài chính công cộng, tài chính tài chính, v.v. Dưới đó là những tự vựng trong số lĩnh vực cụ thể của gớm tế.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành tởm tế

Tiếng Anh siêng ngành kinh tế tài chính vĩ mô

Đối với sinh viên ghê tế, kinh tế vĩ tế bào (Macroeconomics - phát âm: /ˌmæk.rəʊ.iːkəˈnɒm.ɪks/) là 1 trong môn học tập cơ bạn dạng cần thiết để tạo nên nền móng cho hồ hết kiến thức cải thiện sau này. Ở bảng bên dưới đây, tín đồ đọc rất có thể tìm thấy những từ vựng thông dụng được thực hiện trong nghành nghề dịch vụ này.

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Scarcity

/ˈskeə.sə.ti/

Sự khan hiếm

(Aggregate) Demand

/ˈæɡ.rɪ.ɡət/ /dɪˈmɑːnd/

Tổng cầu

(Aggregate) Supply

/ˈæɡ.rɪ.ɡət/ /səˈplaɪ/

Tổng cung

Equilibrium

/ˌek.wɪˈlɪb.ri.əm/

Điểm cân bằng

Investment

/ɪnˈvest.mənt/

Đầu tư

Export

/ɪkˈspɔːt/

Xuất khẩu

Import

/ɪmˈpɔːt/

Nhập khẩu

Net Export

/net/ /ɪkˈspɔːt/

Xuất khẩu ròng

Consumption

/kənˈsʌmp.ʃən/

Tiêu thụ

Government Spending

/ˈɡʌv.ən.mənt/ /ˈspen.dɪŋ/

Chi tiêu bên nước

Household Spending

/ˈhaʊs.həʊld/ /ˈspen.dɪŋ/

Chi tiêu hộ gia đình

Inflation

/ɪnˈfleɪ.ʃən/

Lạm phát

Price level

/praɪs/ /ˈlev.əl/

Mức giá

Economic growth

/ˌiː.kəˈnɒm.ɪk/ /ɡrəʊθ/

Tăng trưởng ghê tế

Economic development

/ˌiː.kəˈnɒm.ɪk/ /dɪˈvel.əp.mənt/

Phát triển khiếp tế

Unemployment

/ˌʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt/

Thất nghiệp

Monetary policy

/ˈmʌn.ɪ.tri/ /ˈpɒl.ə.si/

Chính sách chi phí tệ

Fiscal policy

/ˈfɪs.kəl/ /ˈpɒl.ə.si/

Chính sách tài khóa

Labor force

/ˈleɪ.bər/ /fɔːs/

Lực lượng lao động

Capital

/ˈkæp.ɪ.təl/

Vốn

Technology

/tekˈnɒl.ə.dʒi/

Công nghệ

Expansion

/ɪkˈspænd/

Phát triển

Recession

/rɪˈseʃ.ən/

Suy thoái

Sustainable development

/səˈsteɪ.nə.bəl/ /dɪˈvel.əp.mənt/

Phát triển bền vững

Resource

/rɪˈzɔːs/

Tài nguyên

*

Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế vi mô

Bên cạnh tài chính vĩ mô, tài chính vi mô (Microeconomics - phát âm: /ˌmaɪ.krəʊ.iː.kəˈnɒm.ɪks/)là một môn học phổ cập không kém. Hồ hết từ vựng được vận dụng trong 2 môn kinh tế này bao gồm điểm giống với khác nhau. Phần đa từ vựng thịnh hành người học đề nghị nắm cứng cáp là:

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Production

/prəˈdʌk.ʃən/

Sản xuất

Consumption

/kənˈsʌmp.ʃən/

Tiêu dùng

Labor force

/ˈleɪ.bər/ /fɔːs/

Lực lượng lao động

Capital

/ˈkæp.ɪ.təl/

Vốn

Price level

/praɪs/ /ˈlev.əl/

Mức giá

Economies of Scale

/iˈkɒn.ə.miz/ /ɒv/ /skeɪl/

Tính quy mô của gớm tế

Profit maximization

/ˈprɒf.ɪt/ /ˌmæk.sɪ.maɪˈzeɪ.ʃən/

Tối ưu hóa lợi nhuận

Opportunity cost

/ˌɒp.əˈtʃuː.nə.ti/ /kɒst/

Chi mức giá cơ hội

Diminishing marginal utility

/dɪˌmɪn.ɪʃ.ɪŋ ˈmɑː.dʒɪ.nəl /juːˈtɪl.ə.ti/

(Quy luật) ích lợi cận biên giảm dần

Elasticity

/ˌi.læsˈtɪs.ə.ti/

Tính co giãn

Deadweight loss

/ˈdedweɪt/ /lɒs/

Tổn thất cài trọng (Tổn thất vô ích)

Social welfare

/ˈsəʊ.ʃəl/ /ˈwel.feər/

Phúc lợi buôn bản hội

Market failure

/ˈmɑː.kɪt/ /ˈfeɪ.ljər/

Thất bại thị trường

Các các loại thị trường

Perfect competition

/ˈpɜː.fekt/ /ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/

Thị trường tuyên chiến đối đầu hoàn hảo

Monopoly

/məˈnɒp.əl.i/

Thị ngôi trường độc quyền

Duopoly

/djuˈɒpəli/

Thị ngôi trường nhị quyền bán

Oligopoly

/ˌɒl.ɪˈɡɒp.əl.i/

Thị trường chọn lọc nhóm

Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế tài chính quốc tế

Môn học kinh tế quốc tế (International Economics - phát âm: /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl /ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/) xoay quanh những kiến thức tài chính và sự kết nối về kinh tế tài chính giữa những quốc gia. Do vậy, đó là một môn học thông dụng trong các trường đh trong thời đại toàn cầu. Những từ vựng giờ đồng hồ anh chăm ngành thường xuyên được sử dụng trong kinh tế quốc tế là:

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Exchange rate

/ɪksˈtʃeɪndʒ/ /reɪt/

Tỷ giá

Floating Exchange Rate

/ˈfləʊ.tɪŋ/ /ɪksˈtʃeɪndʒ/ /reɪt/

Tỷ giá thả nổi

Fixed Exchange Rate

/fɪkst/ /ɪksˈtʃeɪndʒ/ /reɪt/

Tỷ giá vắt định

Depreciate

/dɪˈpriː.ʃi.eɪt/

Mất giá

Appreciate

/əˈpriː.ʃi.eɪt/

Lên giá

Trade

/treɪd/

Thương mại

International trade

/ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl treɪd/

Thương mại quốc tế

International finance

/ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl ˈfaɪ.næns/

Tài chủ yếu quốc tế

International aid

/ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl eɪd/

Tài trợ quốc tế

Competitive advantage

/kəmˈpet.ɪ.tɪv/ /ədˈvɑːn.tɪdʒ/

Lợi cố gắng cạnh tranh

Absolute competitive advantage

/ˈæb.sə.luːt/ /kəmˈpet.ɪ.tɪv/ /ədˈvɑːn.tɪdʒ/

Lợi thế tuyên chiến đối đầu tuyệt đối

Trade barrier

/treɪd/ /ˈbær.i.ər/

Rào cản yêu đương mại

Tariff

/ˈtær.ɪf/

Thuế quan

Quota

/ˈkwəʊ.tə/

Hạn ngạch

Protectionism

/prəˈtek.ʃən.ɪ.zəm/

Bảo hộ thương mại

Export

/ɪkˈspɔːt/

Xuất khẩu

Import

/ɪmˈpɔːt/

Nhập khẩu

Globalization

/ˌɡləʊ.bəl.aɪˈzeɪ.ʃən/

Toàn ước hóa

Openness

/ˈəʊ.pən.nəs/

Mức độ mở cửa

Trade liberalization

/treɪd/ /ˌlɪb.ər.əl.aɪˈzeɪ.ʃən/

Tự vị hóa yêu mến mại

Balance of payment

/ˈbæl.əns/ /ɒv/ /ˈpeɪ.mənt/

Cán cân giao dịch quốc tế

Subsidy

/ˈsʌb.sɪ.di/

Trợ cấp

Các loại hình liên kết kinh tế

Free Trade Agreement (FTA)

/friː/ /treɪd/ /əˈɡriː.mənt/

Khu vực mậu dịch từ bỏ do

Custom Union

/ˈkʌs.təm/ /ˈjuː.njən/

Đồng minh thuế quan

Common Market

/ˈkɒm.ən/ /ˈmɑː.kɪt/

Thị trường chung

Economic Union

/ˌiː.kəˈnɒm.ɪk/ /ˈjuː.njən/

Đồng minh gớm tế

*

Tiếng Anh chăm ngành kinh tế tài chính tài chính

Tài chính là một lĩnh vực quan trọng đặc biệt trong gần như ngành nghề cùng lĩnh vực. Kinh tế tài bao gồm (Financial Economics - phân phát âm: /faɪˈnæn.ʃəl/ /ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/) là một trong những nhành bé dại cụ thể của chuyên ngành kinh tế. Để học giỏi chuyên ngành này, bạn đọc cần phải biết những từ vựng phổ cập sau:

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Future Value (FV)

/ˈfjuː.tʃər/ /ˈvæl.juː/

Giá trị tương lai

Present Value (PV)

/ˈprez.ənt/ /ˈvæl.juː/

Giá trị hiện tại

Fair value

/feər/ /ˈvæl.juː/

Giá trị thích hợp lý

Interest Rate

/ˈɪn.trəst/ /reɪt/

Lãi suất

Inflation

/ɪnˈfleɪ.ʃən/

Lạm phát

Return on Investment (ROI)

/rɪˈtɜːn/ /ɒn/ /ɪnˈvest.mənt/

Tỷ số trả vốn

Net Present Value (NPV)

/net/ /ˈprez.ənt/ /ˈvæl.juː/

Giá trị lúc này ròng

Internal Rate of Return (IRR)

/ɪnˈtɜː.nəl/ /reɪt/ /ɒv/ /rɪˈtɜːn/

Chỉ số hoàn vốn đầu tư nội bộ

Cash flow

/kæʃ/ /fləʊ/

Dòng tiền

Financial decision

/faɪˈnæn.ʃəl/ /dɪˈsɪʒ.ən/

Quyết định tài chính

Risk management

/rɪsk/ /ˈmæn.ɪdʒ.mənt/

Quản trị không may ro

Securities

/sɪˈkjʊərətiz/

Chứng khoán

Financial instrument

/faɪˈnæn.ʃəl/ /ˈɪn.strə.mənt/

Công cầm tài chính

Bond

/bɒnd/

Trái phiếu

Stock

/stɒk/

Cổ phiếu

Hedge

/hedʒ/

Phòng thủ

Speculate

/ˈspek.jə.leɪt/

Đầu cơ

Tiếng Anh siêng ngành kinh tế môi trường

Kinh tế môi trường thiên nhiên (Environmental Economics - vạc âm: /ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/ /ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/) là trong số những môn chuyên ngành thiết yếu của chăm ngành gớm tế. Môn học tập này đóng vai trò quan trọng nhằm hỗ trợ kiến thức để desgin nền tài chính xanh với bền vững. Vậy nên, các sinh viên kinh tế cần hiểu rõ các tự vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành của tài chính môi trường để học tập và phân tích thật hiệu quả.

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Natural resource

/ˈnætʃ.ər.əl/ /rɪˈzɔːs/

Tài nguyên thiên nhiên

Cost - Benefit Analysis (CBA)

/kɒst/- /ˈben.ɪ.fɪt/ /əˈnæl.ə.sɪs

Phân tích ngân sách chi tiêu - lợi ích

Externalities

/ˌekstɜːˈnælətiz/

Ngoại ứng

Public goods

/ˈpʌb.lɪk ɡʊdz/

Hàng hóa công cộng

Market failure

/ˈmɑː.kɪt/ /ˈfeɪ.ljər/

Thất bại thị trường

Government failure

/ˈɡʌv.ən.mənt ˈfeɪ.ljər/

Thất bại của chính phủ

Carbon tax

/ˈkɑː.bən/ /tæks/

Thuế các-bon

Environmental policies

/ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/ /ˈpɒl.ə.siz/

Các cơ chế môi trường

Sustainable development

/səˈsteɪ.nə.bəl/ /dɪˈvel.əp.mənt/

Phát triển bền vững

Free rider

/friː/ /ˈraɪ.dər/

Người trải nghiệm miễn phí

Marginal private cost (MPC)

/ˈmɑː.dʒɪ.nəl/ /ˈpraɪ.vət/ /kɒst/

Chi phí tư nhân cận biên

Marginal social cost (MSC)

/ˈmɑː.dʒɪ.nəl ˈsəʊ.ʃəl kɒst/

Chi giá tiền xã hội cận biên

Marginal damage (MD)

/ˈmɑː.dʒɪ.nəl ˈdæm.ɪdʒ/

Thiệt sợ hãi cận biên

Property rights

/ˈprɒp.ə.ti/ /rɑɪts/

Quyền bốn hữu

Thuật ngữ và viết tắt trong giờ Anh chăm ngành ghê tế

Trong vượt trình làm việc và nghiên cứu, tín đồ đọc sẽ bắt gặp nhiều từ vựng viết tắt và các thuật ngữ của chuyên ngành kinh tế. Dưới đây là những từ bỏ vựng phổ biến.

Từ viết tắt

Nghĩa tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt

GDP

Gross domestic product

Tổng sản phẩm quốc nội

CPI

Consumer price index

Chỉ số giá tiêu dùng

GNP

Gross National Product

Tổng thành phầm quốc dân

FDI

Foreign Direct Investment

Đầu tứ trực tiếp vốn nước ngoài

PPP

Purchasing nguồn parity

Sức tải tương đương

FTA

Free Trade Agreement

Hiệp định dịch vụ thương mại tự do

WTO

World Trade Organization

Tổ chức thương mại dịch vụ thế giới

PV

Present Value

Giá trị hiện tại tại

FV

Future Value

Giá trị tương lai

NPV

Net Present Value

Giá trị lúc này ròng

IRR

Internal Rate of Return

Chỉ số hoàn vốn đầu tư nội bộ

PP

Payback Period

Thời gian hoàn vốn

Những nguồn học tập từ vựng tiếng Anh chuyên ngành gớm tế

Các đầu sách học tập tiếng Anh chuyên ngành gớm tế

Một số đầu sách tiếng Anh bổ ích dùng trong ngành kinh tế là:

Check your English vocabulary for banking and finance (John Marks): Cuốn sách là nguồn học từ vựng của môn học tập tài thiết yếu và ngân hàng. Đây bao gồm là một trong những phần kiến thức vô cùng quan trọng đặc biệt trong chuyên ngành tởm tế. Do vậy, tín đồ học hoàn toàn có thể tìm phát âm và xem thêm các tự vựng này.

Business Partner (Margaret O"Keeffe, Iwonna Dubicka, Marjorie Rosenberg): Tập sách với nhiều trình độ (từ A1 mang đến C1) hỗ trợ các kiến thức tiếng Anh của tài chính và marketing dưới nhiều dạng bài từ bài xích nghe (listening), bài bác đọc (reading), tự vựng (vocabulary) và ngữ pháp (grammar).

Các vận dụng học tiếng Anh siêng ngành gớm tế

Business English by BEP: Ứng dụng được sản xuất vì Business English Pod nhằm mục đích phát triển kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành với nhiều cuộc hội thoại, bài xích nghe với nói.

Các website học giờ Anh chăm ngành tởm tế

Ngoài những đầu sách hoặc ứng dụng học giờ đồng hồ anh chuyên ngành, người học cũng hoàn toàn có thể tham khảo từ các nguồn online như các trang web dưới đây.

Xem thêm: Phim Vòng Lửa Hoa Hồng Lửa, Bông Hồng Lửa (1992) Full 40/40 Lồng Tiếng

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh áp dụng từ vựng siêng ngành gớm tế

Dưới đây là các chủng loại câu tiếng Anh sử dụng trong tiếp xúc và chứa những từ vựng siêng ngành tởm tế.

The government should issue appropriate environmental policies lớn consume natural resources in an efficient way. (Chính tủ cần ban hành các cơ chế môi trường thích hợp để tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên một biện pháp hiệu quả.)

Our priority in the long run is lớn achieve sustainable development. (Ưu tiên của chúng ta về lâu dài là dành được sự phát triển bền vững.)

*

We should produce this sản phẩm more since its demand in the market has not been met. (Chúng ta cần sản xuất thành phầm này nhiều hơn thế nữa vì nhu cầu của nó trên thị trường vẫn không được đáp ứng.)

High rate of unemployment is an urgent issue in many developing countries. (Tỷ lệ thất nghiệp cao là một trong những vấn đề cần kíp ở những nước đã phát triển.)

The conversion from future value of securities into their present value may help us in the decision-making process. (Việc đổi khác từ quý hiếm tương lai của thị trường chứng khoán thành giá bán trị bây giờ của chúng rất có thể giúp ích cho bọn họ trong quá trình đưa ra quyết định.)

My suggestion is to attract more FDI (Foreign Direct Investment) by lowering the trade barriers. (Đề xuất của tớ là thu hút những vốn FDI (Đầu bốn trực tiếp nước ngoài) bằng cách hạ thấp các rào cản yêu đương mại.)

Setting a suitable price level based on supply & demand in a perfect competition market is the key factor lớn our success. (Đặt ra một nấc giá tương xứng dựa trên cung và ước trong một thị trường đối đầu hoàn hảo là yếu đuối tố chủ công dẫn đến thành công xuất sắc của chúng ta.)

Joining the WTO (World Trade Organization) is an important milestone of Vietnam’s globalization process. (Gia nhập WTO (Tổ chức thương mại Thế giới) là 1 dấu mốc đặc biệt trong quá trình toàn ước hóa của Việt Nam.)

Exports are the main contribution to lớn any countries’ GDP (Gross Domestic Products). (Xuất khẩu là yếu hèn tố góp phần chính vào GDP (Tổng sản phẩm quốc nội) của bất kỳ quốc gia nào.)

Bài tập

Bài 1. Nối những từ sau với nghĩa tương ứng.

1. GDP

a. Cung

2. Supply

b. Điểm cân nặng bằng

3. Demand

c. Cầu

4. Equilibrium

d. Chỉ số tiêu dùng

5. Social welfare

e. Tổng thành phầm quốc nội

6. CPI

f. Phúc lợi an sinh xã hội

7. Government spending

g. Ngoại ứng

8. Market failure

h. Độc quyền

9. Externalities

i. đại bại thị trường

10. Monopoly

k. Chi tiêu và sử dụng nhà nước

Bài 2. Các từ vựng in đậm sau đây được đảo các chữ dòng với nhau. Hãy tìm ra từ vựng đúng mực cho từng câu.

1. … is a result of market failure when the market equilibrium is not met. (... là hiệu quả của sự lose của thị phần khi thị phần không dành được trạng thái cân bằng.)

2. … is the process of identifying, assessing & controlling threats lớn an organization"s financial situation. (... là quy trình xác định, review và kiểm soát điều hành các mối ăn hiếp dọa so với tình hình tài thiết yếu của một nhóm chức.)

3. … is the amount a lender charges a borrower and is a percentage of the principal—the amount loaned. (... là số tiền người giải ngân cho vay tính phí bạn đi vay và được tính theo tỷ lệ xác suất của số tiền gốc)

4. When participating in the…, countries may agree to lớn lower the trade barriers such as cutting down tariffs. (Khi thâm nhập vào …, các tổ quốc có thể gật đầu giảm thiểu các rào cản dịch vụ thương mại như cắt giảm thuế quan.)

5. In finance, … is to lớn trade a financial instrument involving high risk, in expectation of significant returns. (Trong tài chính,… là hội đàm một mức sử dụng tài chính có khủng hoảng cao, với mong rằng thu được lợi nhuận tốt.)

Đáp án:

Bài 1:

1.e

2.a

3.c

4.b

5.f

6.d

7.k

8.i

9.g

10.h

Bài 2:

1. Deadweight loss

2. Risk management

3. The interest rate

4. Không tính tiền Trade Agreement

5. Khổng lồ speculate

Tổng kết

Bài viết trên nêu chi tiết các tự vựng tiếng anh chăm ngành ghê tế theo những nghành nghề dịch vụ khác nhau bao gồm chuyên ngành nhỏ tuổi như vi mô, vĩ mô, môi trường, quốc tế, v.v. Đây là rất nhiều từ và nhiều từ phổ biến được sử dụng trong tiếp thu kiến thức và nghiên cứu trong siêng ngành khiếp tế. Vày vậy, tín đồ đọc hãy ráng thật chắc nghĩa nhằm mục tiêu sử dụng linh hoạt trong thực tế và nâng cấp kiến thức giờ Anh nói chung.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *