chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử vẻ vang 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử vẻ vang 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học tập 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử dân tộc 10 Địa lí 10 Tin học 10 công nghệ 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử dân tộc 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
Lớp 8
hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học 8 Âm nhạc với mỹ thuật 8
Lớp 7
lịch sử hào hùng và Địa lí 7 Tin học 7 công nghệ 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử hào hùng và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6
Chương I: xấp xỉ cơ Chương II: Sóng cơ với sóng âm Chương III: loại điện luân phiên chiều

Câu hỏi 1 : Một con lắc đơn giao động điều hòa theo phương trình (s = 2cos left( pi t + pi over 3 ight)) cm.Tần số xê dịch của con lắc đối kháng này là

A 0,5 HzB 1 HzC 4 HzD 2 Hz

Lời giải đưa ra tiết:

Tần số dao dộng của con lắc là (f = omega over 2pi = pi over 2pi = 0,5Hz)


Câu hỏi 2 : nhỏ lắc solo có chiều dài dây treo l = 0.25m tiến hành 10 giao động mất 10s. Lấy π = 3,14. Gia tốc trọng ngôi trường tại vị trí đặt con rung lắc là:

A  g = 10 m/s2B  g = 9,86 m/s2 C  g = 9, 75 m/s2 D g = 9,95 m/s2

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp tính chu kì của con lắc 1-1 (T = 2pi sqrt fraclg )

Chu kì của giao động điều hoà là khoảng thời gian để vật triển khai được một xê dịch toàn phần


Lời giải chi tiết:

Con lắc triển khai 10 dao động hết 10 s → Chu kì xê dịch T = 1s

Ta có: (T = 2pi sqrt fraclg Rightarrow g = frac4pi ^2lT^2 = frac4.3,14^2.0,251 = 9,86) m/s2


Câu hỏi 3 : trên một khu vực xác định, hai nhỏ lắc 1-1 có độ dài l1 và l2, xê dịch điều hoà cùng với tần số tương ứng f1 và f2. Tỉ số f1/f2 bằng

A
*
B
*
C
*
D
*

Phương pháp giải:

Phương pháp : Sử dụng công thức tính tần số của bé lắc đối chọi dao động điều hoà


Lời giải chi tiết:

Áp dụng công thức: $$f = 1 over 2pi sqrt g over ell Rightarrow f_1 over f_2 = sqrt l_2 over l_1 $$

=> lựa chọn C


Câu hỏi 4 : Một nhỏ lắc đơn có phương trình đụng năng như sau: Wđ = 1 +1cos(10πt + π/3)(J). Hãy xác minh tần số của dao động

A 5Hz. B 10Hz. C 2,5Hz.D 20Hz.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm con lắc đơn


Phương pháp giải:

Động năng biến thiên tuần hoàn với tần số góc bằng gấp đôi tần số góc của vật dao động điều hoà


Lời giải chi tiết:

PT động năng: Wđ = 1 +1cos(10πt + π/3)(J)

→ Động năng thay đổi thiên tuần trả theo thời hạn với tần số góc: ω’ = 10π (rad/s)

Do đó tần số góc của dao động là: ω = ω’/2 = 5π rad/s

→ Tần số của dao động: f = ω/2π = 2,5 Hz

=> chọn C


Câu hỏi 5 : Một nhỏ lắc đối kháng có chu kì dao động T= 2s tại nơi tất cả g = 10 m/s2. Biên độ góc của dao động là 60. Tốc độ của nhỏ lắc trên vị trí gồm li độ góc 30 có độ béo là

A 25 m/s. B 22,2 m/s. C 27,8 cm/s. D 28,7 cm/s.

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: (v = sqrt 2glleft( cos alpha - cos alpha _0 ight) = sqrt T^2g over 4pi ^2.2gleft( cos alpha - cos alpha _0 ight) = Tg over 2pi sqrt 2left( cos alpha - cos alpha _0 ight) = 0,287m/s)


Câu hỏi 6 : Một con lắc đơn xê dịch điều hòa tại địa điểm có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 với chu kì T = 2 s. Quả cầu bé dại của nhỏ lắc có trọng lượng m = 50 g. Biết biên độ góc α0 = 0,15 rad. Lấy π = 3,1416. Cơ năng giao động của bé lắc bằng

A 5,5.10-2 J.B 10-2 J. C 0,993.10-2 J. D 0,55.10-2 J.

Lời giải bỏ ra tiết:

+ Chiều dài của nhỏ lắc đơn: (l = fracT^2g4pi ^2 = frac2^2.9,84pi ^2 = 0,993(m))

+ Cơ năng xấp xỉ của nhỏ lắc đơn: (W = frac12mglalpha _0^2 = frac12.0,05.9,8.0.993.0,15^2 approx 5,5.10^ - 3 = 0,55.10^ - 2(J))

=> lựa chọn D

 


Câu hỏi 7 : Một con lắc đơn chu kỳ T = 2s tại vị trí có tốc độ rơi thoải mái là g = 10m/s2 cùng lấy π2 = 10. Chiều nhiều năm dây treo nhỏ lắc là:

A 2m B 1mC 0,25m D 1,87s

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp tính chu kì giao động của con lắc đối chọi (T = 2pi sqrt l over g )


Lời giải chi tiết:

Chiều lâu năm của nhỏ lắc đơn: (l = T^2g over 4pi ^2 = 2^2.10 over 4.10 = 1(m))


Câu hỏi 8 : Một con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ. Khoảng thời hạn giữa nhị lần liên tiếp vật nặng ngơi nghỉ vị trí tối đa là 1s. Chu kì giao động của con lắc là

A 2s B  1s C  4s D 0,5s

Lời giải đưa ra tiết:

*

Khoảng thời hạn giữa nhị lần thường xuyên vật nặng ở vị trí cao nhất, tức là vị trí biên là 1s => T/2 = 1 s

=> Chu kì giao động T = 2 s => chọn A


Câu hỏi 9 : Một con lắc đối kháng gồm trái cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một trong những đầu tua dây mềm, nhẹ, ko dãn, nhiều năm 64cm. Nhỏ lắc xấp xỉ điều hòa tại nơi có tốc độ trọng trường g. Lấy g = π2 (m/s2). Chu kì xấp xỉ của nhỏ lắc là :

A 2sB 1,6sC 0,5sD 1s

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Chu kì dao động: (T = 2pi sqrt ell over g = 2pi sqrt 0,64 over pi ^2 = 1,6 ms)


Câu hỏi 10 : Tại thuộc một khu vực trên Trái Đất, nhỏ lắc đối kháng có chiều nhiều năm l giao động điều hòa với chu kì 2 s, con lắc 1-1 có chiều lâu năm 2l dao động điều hòa với chu kì:

A
*
B 2
*
C 2sD 4s

Câu hỏi 11 : nhỏ lắc đơn xấp xỉ điều hòa với phương trình (s = cos left( 2t + 0,69 ight),,cm), t tính theo đơn vị giây. Lúc t = 0,135s thì pha giao động là

A 0,57 rad.B 0,75 rad.C 0,96 rad.D 0,69 rad.

Câu hỏi 12 : Một bé lắc xấp xỉ điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với chu kì T. Nếu vận tốc trọng trường giảm xuống 4,5 lần, chiều nhiều năm dây treo giảm đi gấp đôi thì chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn thay đổi:

A giảm đi 3 lần.B tăng lên 1,5 lần. C giảm sút 1,5 lần.D tăng lên 3 lần.

Phương pháp giải:

Áp dụng cách làm tính chu kì giao động của con lắc đối kháng (T = 2pi sqrt l over g )


Lời giải chi tiết:

Khi tốc độ trọng trường giảm 4,5 lần, chiều nhiều năm dây treo giảm gấp đôi thì :

(T" = 2pi sqrt l over 2 over g over 4,5 = 2pi sqrt 4,5l over 2g = 2pi sqrt l over g .sqrt 9 over 4 = 3 over 2T)

Vậy chu kì tạo thêm 1,5 lần


Câu hỏi 13 : nhỏ lắc đối kháng gồm vật bé dại khối lượng m = 500 g, chiều dài dây treo là l, xê dịch điều hòa tại nơi có vận tốc trọng trường g = 10 m/s2 cùng với góc lệch cực đại là α0 = 60. Cực hiếm lực căng dây treo khi nhỏ lắc đi qua vị trí vật có động năng bằng bố lần cố gắng năng là

A  4,973 NB 5,054 N.C  4,086 N.D 5,034 N. 

Phương pháp giải:

Công thức tính trương lực dây của treo trong dao động cơ của bé lắc solo T = mg(3cosα – 2cosα0)


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án D

Trả lời:

+ Vị trí đụng năng bằng 3 lần vậy năng α = ± 0,5α0 = 30

Lực căng dây T = mg(3cosα – 2cosα0) = 5,034 N.


Câu hỏi 14 : Lực phục hồi để tạo ra dao đụng của bé lắc 1-1 là

A  thành phần của trọng tải vuông góc cùng với dây treo.B hợp của trọng tải và lực căng của dây treo vật dụng nặng.C trương lực của dây treo. D thích hợp của lực căng dây treo cùng thành phần trọng tải theo phương dây treo. 

Lời giải chi tiết:

Lực hồi phục là tổng hòa hợp của trọng tải và lực căng dây tác dụng lên con lắc đơn.

Chọn B


Câu hỏi 15 : Tại địa điểm có tốc độ trọng trường là 9,8 m/s2, một bé lắc đơn xê dịch điều hòa cùng với biên độ góc 60. Biết trọng lượng vật nhỏ tuổi của con lắc dao động là 90 g cùng chiều nhiều năm dây treo là 1 m. Năng lượng dao rượu cồn của đồ là

A 6,8.10-3J . B 5,8.10-3J . C 3,8.10-3J. D 4,8.10-3J. 

Lời giải đưa ra tiết:

Cơ năng: (E = 1 over 2mglalpha _0^2 = 1 over 2.0,09.1.left( 6pi over 180 ight)^2 = 4,8.10^ - 3J)

Chọn D


Câu hỏi 16 : Xét giao động điều hòa của bé lắc đối chọi tại một điểm xung quanh đất. Khi bé lắc đối chọi đi từ địa điểm biên về vị trí thăng bằng thì

A độ mập li độ tăng. B tốc độ giảm.C độ béo lực phục sinh giảm. D  thế năng tăng. 

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án C

Ta có:

+ Độ phệ lực hồi phục: $$F_hp = left| - kx ight|$$

+Thế năng : $$W_t = mglalpha ^2 over 2$$

- Khi bé lắc ở vị trí biên: $$alpha = alpha _0,v = 0$$

- Khi bé lắc tại đoạn cân bằng: $$alpha = 0,v = v_max $$

Khi con lắc solo từ địa điểm biên về vị trí cân bằng thì:

+ Độ mập li độ tăng

+ tốc độ tăng

+ Độ bự lực phục sinh giảm

+ nạm năng giảm


Câu hỏi 17 : Một nhỏ lắc đơn dao động điều hòa tại nơi bao gồm g = 9,8 m/s2. Biết trọng lượng của quả nặng m = 500 g, sức căng dây treo khi bé lắc ở đoạn biên là 1,96 N. Trương lực dây treo khi con lắc trải qua vị trí cân bằng là:

A 4,9 N. B 10,78 N. C 2,94 N. D 12,74 N. 

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Lực căng T tại địa chỉ bất kì: $$T = mg(3cos alpha - 2cos alpha _0)$$

Tại địa chỉ biên là: $$T_bien = mgcos alpha _0 = 1,96N$$

Tại vị trí cân nặng bằng: $$T_cb = mg(3 - 2cos alpha _0)$$

=>$$T_cb = 3mg - 2mgcos alpha _0 = 3.0,5.9,8 - 2.1,98 = 10,78N$$


Câu hỏi 18 : Một nhỏ lắc đơn xấp xỉ điều hòa cùng với biên độ góc a0 = 50. Với li độ góc a bằng bao nhiêu thì hễ năng của nhỏ lắc gấp 2 lần thế năng?

A  a = ± 3,450. B a = 2,890. C  a = ± 2,890.D a = 3,450.

Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án C

+ Ta có

$$left{ matrix E_d = 2E_t hfill cr E_d + E_t = E hfill cr ight. Rightarrow 3E_t = E Rightarrow alpha = pm alpha _0 over sqrt 3 = pm 2.89^0$$

.


Câu hỏi 19 : Một bé lắc đối kháng có chiều dài dây treo l = 1 m, rước g = 9,8 = π2 m/s2. Mốc giới hạn động năng bằng thế năng vào khoảng thời gian 4 s là

A 16.B 6C 4d 8

Phương pháp giải:

Phương pháp: Áp dụng bí quyết tính chu kỳ luân hồi của bé lắc đơn $$T = 2pi sqrt l over g $$


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án D

+ Chu kì dao động của bé lắc đơn $$T = 2pi sqrt l over g=2s $$

Mỗi chu kì động năng bằng thế năng 4 lần → với khoảng thời gian Δt = 2T = 4 s → đụng năng bằng thế năng 8 lần.


Câu hỏi trăng tròn : Một nhỏ lắc đơn dài l = 120 cm. Tín đồ ta đổi khác độ nhiều năm của nó sao cho chu kì giao động mới chỉ bởi 90% chu kì giao động ban đầu. Tính độ dài mới l’?

A 148,148 cm. B 133,33 cm. C 108 cm. D 97,2 cm.

Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án D

+ Ta tất cả $$T sim sqrt l Rightarrow left( T" over T ight)^2 = l" over l Rightarrow l = 0,9^2l = 97,2 cm $$.


Câu hỏi 21 : Hai bé lắc dơn có chu kì T1 = 2,0 s và T2 = 3,0 s. Tính chu kì nhỏ lắc đơn có độ dài bằng tổng chiều dài hai con lắc nói trên?

A T = 2,5 s.B T = 3,6 s. C  T = 4,0 s. D T = 5,0 s.

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án B

+ Ta gồm

$$T sim sqrt l uildrel l = l_1 + l_2 over longrightarrow T = sqrt T_1^2 + T_2^2 = 3,6 s $$


Câu hỏi 22 : Ở một vị trí trên Trái Đất, hai con lắc 1-1 có cùng trọng lượng đang giao động điều hòa. Hotline l1, s01, a1 và l2, s02, a2 lần lượt là chiều dài, biên độ, vận tốc dao cồn điều hòa cực to theo phương tiếp tuyến của con lắc đơn trước tiên và bé lắc đối kháng thứ hai. Biết 3l2 =2l1, 2s02 =3s01. Tỉ số (a_2 over a_1) bằng: 

A (9 over 4)B (2 over 3)C (4 over 9)D (3 over 2)

Câu hỏi 23 : Một con lắc đối chọi gồm một hòn bi nhỏ dại khối lượng m, treo vào một sợi dây ko giãn, trọng lượng sợi dây không xứng đáng kể. Khi bé lắc đối chọi này dao động với chu kỳ 3s thì hòn bi vận động trên một cung tròn nhiều năm 4 cm. Thời gian để hòn bi đi được 2 cm kể từ VTCB là 

A 1,5 sB 0,25 sC 0,5 s D 0,75 s

Câu hỏi 24 : Nếu giảm chiều dài của một con lắc đơn một đoạn 19 cm thì chu kì dao động nhỏ dại của nó biến hóa một lượng 0,2 s. đem g = π2 (m/s2). Chu kì giao động của bé lắc ban sơ là

A 2,2 s. B 1,8 s. C  2,4 s. D 2,0 s.

Phương pháp giải:

Sử dụng bí quyết tính chu kì giao động của nhỏ lắc solo (T = 2pi sqrt l over g )


Lời giải đưa ra tiết:

Gọi chiều nhiều năm của con lắc đơn là l

Ban đầu chu kì dao động của nhỏ lắc (T = 2pi sqrt l over g )

Sau khi bớt chiều lâu năm của con lắc đi 19cm thì chu kì của con lắc là (T" = 2pi sqrt l - 0,19 over g

Câu hỏi 25 : Tại địa điểm có vận tốc trọng ngôi trường g, một con lắc đơn giao động điều hòa cùng với biên độ góc α0. Biết cân nặng vật nhỏ dại của bé lắc là m. Khi bé lắc tại phần có li độ góc α thì trương lực dây là

A T = 2mg(cosα – cosα0) B T = mg(3cosα + 2cosα0)C T = 2mg(cosα + cosα0) D T = mg(3cosα – 2cosα0)

Câu hỏi 26 : Một nhỏ lắc đối kháng có chiều dài 56 cm xấp xỉ điều hòa tại địa điểm có tốc độ rơi tự do g=9,8m/s2. Chu kì dao động của bé lắc

A 2 sB 2,5 s C 1 sD 1,5 s

Lời giải bỏ ra tiết:

 Đáp án D

Chu kỳ giao động của con lắc được xác định bởi biểu thức $$T = 2pi sqrt l over g = 1,5s$$


Câu hỏi 27 : Khi mang đến chiều nhiều năm của một nhỏ lắc đơn tăng thêm 4 lần thì chu kì dao động bé dại của bé lắc 

A  Tăng lên 4 lần.

Xem thêm: People Credited In " Xem Phim Thử Thách Tình Đời Tập 6 Vietsub

 B tạo thêm 2 lần.C sụt giảm 2 lần.D giảm đi 4 lần. 

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

$$T = 2pi sqrt l over g ;T" = 2pi sqrt 4l over g = > T" over T = 2$$


Câu hỏi 28 : tại một nơi, chu kì xấp xỉ điều hoà của một nhỏ lắc đối kháng là 2,0 s. Sau thời điểm tăng chiều dài của nhỏ lắc thêm 21 centimet thì chu kì xê dịch điều hoà của nó là 2,2 s. Chiều dài thuở đầu của con lắc này là 

A 101 cm.B 99 cmC  98 cm. D  100 cm.

Lời giải chi tiết:

 Đáp án D

(T" over T = sqrt l + 21 over l = > 2,2 over 2 = sqrt l + 21 over l = > l = 100cm)


Câu hỏi 29 : Một nhỏ lắc đối kháng dài l = 1,6m dao động điều hòa với biên độ 16cm. Rước π = 3,14. Biên độ góc của xê dịch gần giá trị nào tốt nhất sau đây?

A 5,730.B  6,880. C 7,250. D 4,850.

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án A

+ Biên độ góc của xấp xỉ (alpha _0 = s_0 over l = 0,1,,ra md = 5,73^0)


Câu hỏi 30 : trong một giao động toàn phần của một con lắc đơn đang dao động điều hòa, số lần chũm năng của nhỏ lắc đạt giá trị cực to là

A 5B 2C 3 chiều 4

Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án B

+ cầm cố năng của con lắc đạt cực lớn tại vị trí biên → vào một chu kì cầm cố năng cực to hai lần.


Câu hỏi 31 : Một bé lắc đối chọi có chiều dài L = 0,5m; vật nhỏ có khối lượng m = 200g. Từ vị trí cân bằng đưa vật đến vị trí mà dây treo lệch một góc 300 theo phương thẳng đứng rồi thả nhẹ vật. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10 m/s2. Tính động năng của vật lúc vật trải qua vị trí cân bằng:

A 0,525J B 0,875J C 0,134J D 0,013J

Phương pháp giải:

Động năng Wđ = mv2/2

Vận tốc: (v = sqrt 2gl(c mosalpha - c mosalpha _0) )


Lời giải bỏ ra tiết:

Ở VTCB:(v = sqrt 2gl(1 - c mosalpha _0) Rightarrow mW_d = 1 over 2mv^2 = 1 over 2.m.2gl(1 - c mosalpha _0) = 0,2.10.0,5.(1 - c mos30) = 0,134J)

Chọn C


Câu hỏi 32 : Một con lắc solo có khối lượng vật nặng là m dao động điều hòa cùng với tần số f. Giả dụ tăng khối lượng vật nặng trĩu thành 2m thì lúc ấy tần số xê dịch của bé lắc là

A fB ( oot of 2 f)C 2fD (f over sqrt 2 )

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính tần số dao động của nhỏ lắc đơn: (f = 1 over 2pi sqrt g over l )


Lời giải đưa ra tiết:

Tần số dao động của bé lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng => khi cố gắng đổi khối lượng vật nặng thì f không cố kỉnh đổi.


Câu hỏi 33 : Tại địa điểm có vận tốc trọng ngôi trường là 9,8 m/s2, một nhỏ lắc đơn giao động điều hòa cùng với biên độ góc 60. Biết cân nặng vật nhỏ tuổi của nhỏ lắc là 90 g cùng chiều dài dây treo là một m. Chọn mốc cầm năng trên vị trí cân bằng, cơ năng của bé lắc dao động bằng

A 6,8.10-3 J.B 3,8.10-3 J. C 5,8.10-3 J. D 4,8.10-3 J.

Phương pháp giải:

Cơ năng của bé lắc solo dao động điều hoà: ( mW = mglalpha _0^2 over 2) (đơn vị của α0 là rad)


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (alpha _0 = 6^0 = 6.pi over 180 m = 0,1047 m rad).

Cơ năng của con lắc: ( mW = mglalpha _0^2 over 2 = 90.10^ - 3.9,8.1.0,1047^2 over 2 = 4,8.10^ - 3J)


Câu hỏi 34 : Một nhỏ lắc đối chọi có dây treo nhiều năm l , đồ dùng nặng cân nặng m đặt tại nơi có vận tốc trọng ngôi trường g, biên độ góc là (alpha _0 A (W_t = frac12mgell alpha ) B (W_t = frac12gell alpha ) C  (W_t = frac12gell alpha ^2) D (W_t = frac12mgell alpha ^2)

Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án D

+ thế năng của trang bị nặng tại vị trí bao gồm li độ góc (alpha ) được xác minh bởi biểu thức (E_t = 0,5mglalpha ^2).


Câu hỏi 35 : trong thí nghiệm điều tra dao động ổn định về con lắc đơn, khi cố kỉnh quả nặng 50 (g) bằng quả nặng 20 (g) thì

A chu kì dao động giảm B tần số giao động không đổiC Chu kì xê dịch tăng. D tần số dao động giảm

Lời giải bỏ ra tiết:

Vì tần số xấp xỉ của con lắc đối chọi là:

(T = 2pi .sqrt fraclg )

không phụ thuộc vào vào cân nặng nên dù cụ quả nặng khác thì tần số (chu kì) của giao động không đổi.


Câu hỏi 36 : Hai con lắc đối chọi treo vật thuộc khối lượng, xấp xỉ điều hòa thuộc cơ năng cùng với biên độ giao động lần lượt là A1, A2. Biểu thức đúng về mối contact giữa biên độ xê dịch và chiều nhiều năm dây là

A (A_2 = A_1sqrt ell _1 over ell _2 )B (A_2 = A_1.ell _1 over ell _2)C (A_2 = A_1.ell _2 over ell _1)D (A_2 = A_1.sqrt ell _2 over ell _1 )

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có

 ( mW_1 = mW_2 Leftrightarrow 1 over 2mgell _1A_1^2 = 1 over 2mgell _2A_2^2 Leftrightarrow ell _1A_1^2 = ell _2A_2^2 Rightarrow A_2 = A_1sqrt ell _1 over ell _2 )

Chọn lời giải A


Câu hỏi 37 : Một nhỏ lắc solo dây treo có chiều nhiều năm là ℓ làm bởi kim loại, được treo trên một khu vực có tốc độ trọng ngôi trường là g, người ta đo chu kì xê dịch điều hòa của bé lắc vào mùa hè ở ánh sáng 400C là T1 với vào mùa đông nhiệt độ 100C là T2. Lựa chọn nhận xét đúng

A  T1 = 2T2B T1 > T2C  T1 2D T1 = T2

Phương pháp giải:

Các đồ dùng nở lâu năm ra khi nóng lên, co hẹp khi giá buốt đi, đề xuất vào mùa đông, nhiệt độ thấp rộng mùa hè, dây treo nhỏ lắc sẽ teo ngắn lại.

Ta tất cả công thức tính chu kì T :

(T = 2pi sqrt fraclg )


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta gồm công thức tính chu kì T : (T = 2pi sqrt fraclg )

Vậy chu kì T tỉ lệ thành phần thuận với căn bậc 2 chiều dài bé lắc

Các trang bị nở dài ra lúc nóng lên, co hẹp khi rét đi, bắt buộc vào mùa đông, ánh sáng thấp hơn mùa hè, dây treo con lắc sẽ teo ngắn lại. đề nghị chu kì giao động của con lắc vào mùa hè to hơn khi mùa đông.

→ T1 > T2.

Chọn B


Câu hỏi 38 : tại một nơi trên khía cạnh đất gồm g=9,87m/s2, một bé lắc xê dịch điều hòa với chu kì 2s. Chiều nhiều năm của con lắc là

A

40cm

 B

25cm

 C

100cm

 D

50cm

 

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: (T=2pi sqrtfracell gLeftrightarrow 2=2pi sqrtfracell 9,87Rightarrow ell approx 1left( m ight)=100cm)

Chọn C

 

Câu hỏi 39 : Để đo gia tốc trọng trường vừa đủ tại một địa điểm (không yêu cầu khẳng định sai số), tín đồ ta dùng bộ dụng cụ gồm con lắc đơn, giá chỉ treo, thước đo chiều dài, đồng hồ bấm giây. Fan ta phải tiến hành các bước:

a. Treo con lắc lên giá tại nơi cần khẳng định gia tốc trọng trường g

b. Dùng đồng hồ đeo tay bấm giây nhằm đo thời gian của một xê dịch toàn phần nhằm tính được chu kì T, tái diễn phép đo 5 lần

c. Kích thích cho vật nhỏ dại dao động

d. Cần sử dụng thước đo 5 lần chiều dài của dây treo từ bỏ điểm treo tới trọng điểm vật

e. áp dụng công thức (overline g = 4pi ^2dfracoverline l overline T ^2) để tính tốc độ trọng trường vừa phải tại một địa điểm đó

f. Tính giá trị trung bình (overline l ) và (overline T )

Sắp xếp theo sản phẩm tự đúng quá trình trên

A a, b, c, d, e, f B a, d, c, b, f, e C a, c, b, d, e, f D a, c, d, b, f, e

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Sử dụng kỹ năng và kiến thức về quá trình thí nghiệm.


Lời giải đưa ra tiết:

Thứ trường đoản cú đúng các bước là: a, d, c, b, f, e.

Chọn B.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 40 : Một con lắc đối chọi có chiều nhiều năm 121cm, xấp xỉ điều hòa tại chỗ có vận tốc trọng ngôi trường g = 10m/s2. Rước π2 = 10. Chu kì dao động của con lắc là

A 2,2s B 1s C 0,5sD 2s

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Chu kì xê dịch của bé lắc 1-1 là: (T = 2pi sqrt dfraclg )


Lời giải chi tiết:

Chu kì xấp xỉ của bé lắc là:

(T = 2pi sqrt dfraclg = 2pi sqrt dfrac1,21pi ^2 = 2,2s)

Chọn A.


Đáp án - lời giải

40 bài bác tập nhỏ lắc đối chọi mức độ vận dụng

Tổng đúng theo 40 bài tập nhỏ lắc đối kháng mức độ áp dụng được giải cụ thể giúp những em lấy điểm cao trong số kì thi


Xem chi tiết
40 bài tập bé lắc đơn mức độ vận dụng cao

Tổng thích hợp 40 bài xích tập bé lắc đơn mức độ vận dụng cao được giải cụ thể giúp những em ăn điểm cao trong các kì thi


Xem cụ thể
40 bài bác tập con lắc đơn mức độ phân biệt

Tổng hợp 40 bài bác tập con lắc đơn mức độ nhận biết được giải cụ thể giúp những em được điểm cao trong những kì thi


Xem cụ thể
*
*
*
*
*
*
*
*


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp twitawardsrd.com


giữ hộ góp ý Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép twitawardsrd.com gởi các thông báo đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *