Trong cấu trúc đề thi THPT đất nước môn giờ đồng hồ Anh năm 2020, 2 bài xích Đọc hiểu chiếm đến 20% số câu hỏi. Nhằm đưa về cho các em học viên lớp 12 một tài liệu ôn tập quality bám sát kết cấu đề minh họa lần 2 của Bộ, dưới đây là tuyển tập các bài tập hiểu hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án cụ thể từng câu và bài dịch lịch sự tiếng Việt. Chúc các em ôn tập tốt!

6 mẹo làm đề gọi hiểu giờ Anh đúng mực siêu tốc độ ăn cứng cáp điểm 10

*
Phần Đọc phát âm trong đề thi thpt QG gồm có 2 phần: 1 bài xích đọc đọc ngắn và 1 bài đọc phát âm dài. Mỗi bài bác gồm 5 câu hỏi.

Bạn đang xem: Tổng hợp các bài đọc hiểu tiếng anh


Contents

1 1, bài tập gọi hiểu giờ đồng hồ anh có đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 12 2, bài tập phát âm hiểu giờ đồng hồ anh tất cả đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

1, bài tập gọi hiểu tiếng anh bao gồm đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 1

Bài đọc hiểu

In the past, technology và progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea to go around the world. Then, about 3,500 years ago, people called “potters” used round wheels lớn turn & make plates. But it took hundreds of years before some clever person thought, if we join two wheels together & make them bigger, we can use them khổng lồ move things

In the last few centuries, things have begun to lớn move faster. Take a 20th-century invention lượt thích the aeroplane, for example. The first acroplane flight on 17 December 1903 only lasted 12 seconds, và the plane only went 37 metres. It can’t have been very exciting to watch, but that flight changed the world. Sixteen years later, the first plane flew across the Atlantic, & only fifty years after that, men walked on the moon. Công nghệ is now changing our world faster & faster. So what will the future bring?

One of the first changes will be the materials we use. Scientists have just invented an amazing new material called graphene, & soon we will use it to vày lots of things. With graphene batteries in your mobile, it will take a few seconds khổng lồ charge your phone or tải về a thousand gigabytes of information! Today, we make most products in factories, but in the future, scientists will invent living materials. Then we won’t make things like cars and furniture in factories – we will grow them!

Thirty years ago, people couldn’t have imagined social media like Twitter and Facebook. Now we can’t live without them. But this is only the start. Right now, scientists are putting microchips in some disabled people’s brains, to help them see, hear and communicate better. In the future, we may all use these technologies. We won’t need smartphones khổng lồ use social truyền thông or tìm kiếm the internet because the internet will be in our heads!

More people will go into space in the future, too. Space tourism has already begun, và a hundred years from now, there may be many hotels in space. One day, we may get most of our energy from space too. In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar power nguồn station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened to lớn him. Today, many people are trying lớn develop a space solar nguồn station. After all, the sun always shines above the clouds!

Câu hỏi

Question 10: The writer says that in the past ___________.

A, people didn’t invent many things

B, people didn’t want to lớn use wheels

C, most inventions were to bởi with farming

D, it took time for new ideas to change things

Question 11: Why does the writer use the example of the aeroplane?

A, to lớn explain why transport changed in the 20th century.

B, Because he thinks It’s the most important invention in history.

C, lớn explain how space travel started.

D, khổng lồ show how an invention developed quickly.

*
Máy cất cánh được nói tới trong bài đọc như một lấy ví dụ như về văn minh khoa học tập kỹ thuật

Question 12: What does the writer say about the future of communication?

A, We can’t know what the most popular social media will be.

B, Microchips will become faster.

C, We won’t use the mạng internet as much.

D, We won’t need devices like smartphones.

Question 13: What does the writer say about space solar power?

A, It’s an old idea, but people are only starting khổng lồ develop it now.

B, It’s a science fiction idea, & nobody really thinks it will work.

C, It’s much easier lớn build a solar power nguồn station in space than on Earth.

D, People tried it in 1941, but they didn’t succeed.

Question 14: The best title for the article would be ___________.

A, Man in space

B, Will computers rule the world?

C, More and more inventions

D, Progress now and then

Bài tập gọi hiểu tiếng anh tất cả đáp án cụ thể như sau

Question 10. D

Câu 10 bài tập đọc hiểu giờ đồng hồ anh có đáp án cụ thể như sau

Nhà văn bảo rằng trong vượt khứ

A, mọi fan đã không sáng tạo ra những thứ

B, hầu như người không muốn sử dụng bánh xe

C, phần đông các phát minh là để làm nông nghiệp

D, phải mất thời gian để những ý tưởng phát minh mới thay đổi mọi thứ

Thông tin: In the past, technology and progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea khổng lồ go around the world.

Tạm dịch: Trong quá khứ, công nghệ và tân tiến rất chậm. Bạn dân đã sáng tạo ra canh tác cách đó 12.000 năm nhưng cần mất 8.000 năm lưu ý tưởng đi khắp vậy giới.

Chọn D

Question 11. D

Câu 11 bài tập hiểu hiểu giờ đồng hồ anh có đáp án cụ thể như sau

Tại sao đơn vị văn thực hiện ví dụ về trang bị bay?

A, Để giải thích tại sao giao thông đổi khác trong nắm kỷ 20.

B, bởi vì ông suy nghĩ rằng sẽ là phát minh quan trọng nhất trong kế hoạch sử.

C, Để giải thích cách du lịch vũ trụ bắt đầu.

D, Để cho biết thêm một phát minh đã phân phát triển mau lẹ như cầm cố nào.

Thông tin: In the last few centuries, things have begun to move faster. Take a 20th-century invention lượt thích the aeroplane, for example.

Tạm dịch: vào vài cố kỉnh kỷ qua, đầy đủ thứ đã bước đầu tiến bước nhanh hơn. đem một phát minh sáng tạo của cầm kỷ đôi mươi như máy bay chẳng hạn.

Chọn D

Question 12. D

Câu 12 bài tập gọi hiểu giờ anh có đáp án chi tiết như sau

Nhà văn nói gì về tương lai của truyền thông?

A, chúng ta không thể biết phương tiện media xã hội thịnh hành nhất đã là gì.

B, Vi mạch sẽ trở đề nghị nhanh hơn.

C, họ sẽ không thực hiện internet nhiều.

D, bọn họ sẽ ko cần các thiết bị như điện thoại cảm ứng thông minh.

Thông tin: We won’t need smartphones lớn use social media or tìm kiếm the mạng internet because the mạng internet will be in our heads!

Tạm dịch: họ sẽ ko cần điện thoại thông minh thông minh để thực hiện phương tiện truyền thông xã hội hoặc kiếm tìm kiếm internet bởi vì internet sẽ ở trong đầu bọn chúng ta!

Chọn D

Question 13. A

Câu 13 bài tập hiểu hiểu tiếng anh tất cả đáp án cụ thể như sau

Nhà văn nói gì về năng lượng mặt trời trong không gian?

A, Đó là một trong những ý tưởng cũ, nhưng mọi bạn chỉ ban đầu phát triển nó cơ hội này.

B, Đó là 1 trong những ý tưởng công nghệ viễn tưởng và không ai thực sự cho rằng nó đang hoạt động.

C, vấn đề xây dựng một trạm năng lượng mặt trời trong ko gian dễ dãi hơn những so với trên Trái đất.

D, Mọi bạn đã demo nó vào khoảng thời gian 1941, tuy thế họ đã không thành công.

Thông tin: In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar power station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened to him. Today, many people are trying to develop a space solar nguồn station.

Tạm dịch: Năm 1941, công ty văn Isaac Asimov vẫn viết về một trạm tích điện mặt trời trong không gian. Mọi tín đồ cười nhạo ý tưởng phát minh của ông, nhưng chúng ta lẽ ra buộc phải lắng nghe ông. Ngày nay, nhiều người dân đang nỗ lực phát triển một trạm năng lượng mặt trời trong ko gian.

Xem thêm: Dòng Phim 18+ Của Kim Ki Duk Qua Đời Vì Covid, Kẻ Sở Khanh

Chọn A

Question 14. D

Câu 14 bài tập hiểu hiểu giờ anh tất cả đáp án cụ thể như sau

Tiêu đề tốt nhất cho bài viết sẽ là

A, Con người trong ko gian

B, máy vi tính sẽ giai cấp thế giới?

C, Ngày càng các phát minh

D, Tiến bộ bây giờ và sau đó

Bài viết nói đến các tân tiến ở thừa khứ, bây giờ đồng thời dự kiến về tương lai

2, bài tập gọi hiểu tiếng anh tất cả đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

Bài gọi hiểu

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to each of the questions.

Accidents vày not occur at random. People eighty-five years of age and older are twenty-two times likely khổng lồ die accidentally than are children five khổng lồ nine years old. The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans & twice that for trắng Americans or African-Americans. Males suffer accidents at more than twice the rate of females, in part because they are more prone to risky behavior. Alaskans are more than three times as likely as Rhode Islanders to lớn die in an accident. Texans are twenty-one times more likely than New Jerseyites to lớn die in a natural disaster. Among the one hundred most populous counties, Kern County, California (Bakersfield), has an accident fatality rate three times greater than Summit County, Ohio (Akron)

Accidents happens more often to poor people. Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt to lớn reside in houses with faulty heating and electrical systems, drive older cars with fewer safety features, & are less likely to use safety belts. People in rural areas have more accidents than đô thị or suburban dwellers because farming is much riskier than working in a factory or office and because emergency medical services are less readily available. These two factors – low income và rural residence – may explain why the south has a higher accident rate than the north.

(Source: Proficiency Reading)

Câu hỏi

Question 38: Which of the following is true according khổng lồ the passage?

A, Children aged five khổng lồ nine face the greatest accident risk.

B, All people face an equal risk of having an accident.

C, One in every 22 people aged 85 and over will die in an accident.

D, The risk of having an accident is greater among certain groups of people.

Question 39: The word “inferior” in the passage is closest in meaning to__________.

A, modern B, low-quality C, well-equipped D, unsafe

Question 40: According to lớn the passage, which of the following groups of people in America face the highest risk of having an accident?

A, Native Americans

B, Asian-Americans

C, trắng Americans

D, African-Americans

Question 41: What does the word “that” in the passage refer to?

A, males

B, native Americans

C, the risk

D, African-Americans

Question 42: Which of the following is NOT mentioned as a reason for a higher accident rate among the poor?

A, Little knowledge about safety.

B, Inadequate medical services.

C, Poor housing & working conditions.

D, Use of cars which incorporate fewer safety features.

Dịch bài bác đọc:

Các lịch trình đô thị hóa vẫn được thực hiện ở các nơi trên chũm giới, đặc biệt là ở số đông vùng có tỷ lệ dân sư sinh sống sum sê với khu đất đai với tài nguyên hạn chế. Đó là hệ quả tất yếu đuối của phân phát triển kinh tế và công nghiệp hóa. Nó đã đem lại rất nhiều tiện ích cho buôn bản hội của bọn chúng ta. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra nhiều vấn đề khác biệt cho chính quyền địa phương và những nhà hoạch định thị trấn trong vượt trình duy trì đô thị hóa bền vững, nhất là ở các nước đang phát triển.

*
Đô thị hóa là chủ thể thường gặp mặt trong những bài đọc hiểu giờ anh

Khi quá nhiều người rầm rịt vào một quanh vùng nhỏ, cơ sở hạ tầng đô thị có thể không đủ nhằm đáp ứng. đã thiếu nhà ở, tích điện và nước Điều này sẽ tạo ra các đô thị quá đông đúc mà không tồn tại cơ sở vật chất thích hợp. Hiện nay, quy trình đô thị hóa cấp tốc đang ra mắt chủ yếu đuối ở những nước đang cải tiến và phát triển nơi thành phố hóa chắc chắn ít tương quan đến cuộc sống thường ngày của fan dân. đơn vị ở của họ chỉ là phần nhiều khu ổ con chuột tồi tàn cùng với điều kiện lau chùi kém.

Con cái của mình chỉ có được giáo dục cơ bản. Bởi vì đó, trận chiến tranh sinh tồn là ưu tiên bậc nhất của họ hơn là bất cứ điều gì khác. Chỉ khi chất lượng cuộc sống của họ được cải thiện, chúng ta mới rất có thể tìm kiếm rất nhiều giá trị cao khác trong cuộc sống của họ.

Bài tập phát âm hiểu giờ anh tất cả đáp án cụ thể như sau

Question 38. D

Câu 38 bài tập phát âm hiểu giờ anh bao gồm đáp án chi tiết như sau

Theo đoạn văn, điều làm sao dưới đấy là đúng?

A, trẻ em em từ thời điểm năm đến chín tuổi đối mặt với phần trăm tai nạn cao nhất.

B, toàn bộ mọi người đối mặt với tỷ lệ tai nàn như nhau.

C, Cứ 1 trong số 22 fan trong lứa tuổi 85 đang chết vì tai nạn.

D, Nguy cơ chạm mặt tai nạn cao hơn trong một số nhóm bạn nhất định.

Bài viết so sánh rủi ro khủng hoảng tai nàn ở gần như nhóm tín đồ khác nhau, ví dụ như tin tức dưới đây:

Thông tin: People eighty-five years of age và older are twenty-two times likely lớn die accidentally than are children five lớn nine years olD, The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans & twice that for white Americans or African-Americans.

Tạm dịch: fan từ 85 tuổi trở lên có khả năng chết vì tai nạn cao hơn 21 lần so với trẻ em 5-9 tuổi. Nguy cơ cho những người Mĩ bản địa cấp 4 lần tín đồ Mĩ nơi bắt đầu Á và gấp đôi người Mĩ domain authority trắng hoặc cội Phi.

Question 39. B

Câu 39 bài tập phát âm hiểu tiếng anh tất cả đáp án cụ thể như sau

inferior (adj): yếu hơn, tốt hơn

low-quality: quality kém

modern (adj): hiện tại đại

well-equipped: sản phẩm tốt

unsafe (adj): không an toàn

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt to lớn reside in houses with faulty heating & electrical systems, drive older cars with fewer safety features, và are less likely khổng lồ use safety belts.

Tạm dịch: những người dân sống nghèo khổ nhận được dịch vụ y tế kém, thường ở trong những ngôi nhà tất cả lỗi trong khối hệ thống sưởi hoặc điện, lái xe cũ hơn với không nhiều tính năng bình yên hơn, cùng ít sử dụng dây an ninh hơn.

Question 40. A

Câu 40 bài tập hiểu hiểu tiếng anh gồm đáp án chi tiết như sau

Theo đoạn văn, nhóm fan nào dưới đây ở Mỹ bao gồm nguy cơ chạm chán tai nạn cao nhất?

A, fan Mỹ bạn dạng địa

B, người Mỹ gốc Á

C, bạn Mỹ da trắng

D, fan Mỹ nơi bắt đầu Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans & twice that for white Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho những người Mĩ bản địa vội vàng 4 lần người Mĩ gốc Á và 2 lần người Mĩ da trắng hoặc cội Phi.

Question 41. C

Câu 41 bài tập hiểu hiểu giờ đồng hồ anh có đáp án cụ thể như sau

Từ “that” trong đoạn văn nói tới điều gì?

A, nam giới

B, bạn Mỹ bạn dạng địa

C, nguy cơ

D, fan Mỹ gốc Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans & twice that for white Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho tất cả những người Mĩ phiên bản địa vội 4 lần fan Mĩ gốc Á và 2 lần người Mĩ domain authority trắng hoặc nơi bắt đầu Phi.

Chọn C

Question 42. A

Câu 42 bài tập gọi hiểu giờ anh có đáp án cụ thể như sau

Điều làm sao KHÔNG được đề cập như một lý do cho phần trăm tại nạn cao hơn trong nhóm tín đồ nghèo?

A, Ít kiến thức và kỹ năng về an toàn.

B, Thiếu thương mại dịch vụ y tế.

C, nhà ở và điều kiện thao tác kém.

D, áp dụng ô tô phối kết hợp ít tính năng an toàn hơn.

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt to reside in houses with faulty heating and electrical systems, drive older cars with fewer safety features, và are less likely khổng lồ use safety belts.

Tạm dịch: những người dân sống nghèo nàn nhận được thương mại & dịch vụ y tế kém (câu B), thường xuyên ở một trong những ngôi nhà bao gồm lỗi trong hệ thống sưởi hoặc điện (câu C), lái xe cũ rộng với ít tính năng bình yên hơn (câu D), cùng ít sử dụng dây an ninh hơn.

DOWNLOAD BÀI TẬP ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN KHÁC TẠI ĐÂY

Gợi ý chọn sách ôn thi THPT non sông môn giờ Anh 

1, Sách Ngữ pháp: Tổng hợp tổng thể Ngữ pháp có trong đề thi, gồm kim chỉ nan và bài bác tập vận dụng. Dễ dãi tra cứu và ôn tập

Chinh phục ngữ pháp giờ Anh bởi INFOGRAPHIC

2, Sách tổng ôn – luyện đề: tuyệt kỹ chinh phục điểm cao kỳ thi THPT non sông môn giờ Anh

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *