SÁCH PRO S TIẾNG ANH PDF

Tài liệu giờ đồng hồ Anh dành cho học sinh ôn luyện kì thi thpt Quốc Gia, Thích giờ Anh share “ProS Ngữ pháp giờ Anh (tập 1) – cô Mai Phương” bản PDF. Sách ProS Ngữ pháp do cô Mai Phương biên soạn giúp ôn luyện nâng cao tài năng làm bài bác tập trắc nghiệm giờ Anh theo kết cấu đề thi new (50 câu hỏi trắc nghiệm). Sách sẽ giới thiệu lí thuyết những điểm ngữ pháp giờ Anh quan trọng và tiếp nối là các bài tập trắc nghiệm bổ sung cập nhật để chúng ta ôn luyện lại con kiến thức.

Bạn đang xem: Sách pro s tiếng anh pdf

Sách xem thêm cùng tác giả

Trích đoạn từ sách

A – LÝ THUYẾT

KHÁI NIỆM

Tính trường đoản cú là tự chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của một tín đồ hoặc vật

Ex: She is beautiful.

That is my new red car.

My job is boring.

I’m not satisfied with my job.

CÁC LOẠI TÍNH TỪa) Tính từ chỉ định (demonstrative): this, that, these, those

Ex: This house is mine.

What does that notice say?

b) Tính từ tách biệt (distributive): each, every, either, neither

Ex: Each student has different learning style.

c) Tính từ chỉ con số (quantitative): some, any, no, (a) little/(a) few, many, much one, twenty

Ex: Some books are good.

I want to save a little money.

d) Tính từ nghi vấn (interrogative): which, what, whose

Ex: Which skirt vì chưng you like?

What games vị you want lớn play?

e) Tính trường đoản cú sở hữu (possessive): my, your, his, her, its, our, their

Ex: Her pen is red.

Their house is pretty.

f) Phẩm chất/tính chất (quality):

Ex: clever, dry, fat, golden, good, heavy, square,…

III. TÍNH TỪ CHỈ ĐỊNH: THIS, THAT, THESE, THOSE

This/That + Danh tự đếm được số ít: This house

These/Those + Danh từ bỏ đếm được số nhiều: These houses

Ex: This beach was quite empty last year.

These people come from that khách sạn over there.

Do you see those birds at the đứng top of the tree?

Lưu ý

Cách sử dụng đại từ chỉ định this/these, that/those thay thế cho danh từ đã có nhắc đến

Ex: The bookshelf of my room is better than that of his room.

The bookshelves of my room are better than those of his room.

This/these, that/those cần sử dụng với one/ones

Ex: This shirt is expensive. I’ll buy that one.

These shirts are expensive. I’ll buy those ones.

phương pháp dùng với sở hữu phương pháp

Ex: This is my umbrella.

That is yours. That is Ms Phuong’s.

This/these/that/those + danh trường đoản cú + of + possessive (sở hữu cách)

Ex: That friend of Ms Phuong’s = Ms Phuong’s friend

This book of mine = my book

Those hoàn toàn có thể có một mệnh đề quan hệ xác minh theo sau

Ex: Those who couldn’t walk were carried on stretchers.

Those who are interested in this job may apply lớn us.

This/that/these/those hoàn toàn có thể chỉ một cụm từ tuyệt mệnh đề đã được đề cập trước

Ex: He always tells lies; that makes me tired.

He always tells lies, which makes me tired. He said I wasn’t a good wife. Wasn’t that a horrible thing lớn say?

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG CỦA TÍNH TỪ CHỈ PHẨM CHẤT Tính từ xẻ nghĩa mang lại danh từ bỏ a/an + adj + NSome, many + adj + N(s,es)

Ex: It is a hot day.

This is a new car.

She has a long hair.

I hate my boring job.

Những ngôi trường hợp đặc biệt:

Đứng sau đại trường đoản cú bất định: everything, anything, something, nothing

Ex: I’ll tell you something new.

There is nothing new.

He’ll provide everything necessary.

Đứng sau một tổ từ ngụ ý đo lường

Ex: The river is two hundred kilometers long.

The man is eighty years old = An eighty – year – old man.

The road is four metres wide.

Đứng sau danh từ lúc cần một đội từ xẻ nghĩa đến nó

Ex: I need khổng lồ find an employee responsible for this job.

Xem thêm: Cách Cài Đặt Google Làm Mặc Định Trên Máy Tính Dễ Dàng, Cách Để Đặt Google Làm Công Cụ Tìm Kiếm Mặc Định

He wants a glass full of milk.

He is a man greedy of money.

Trong ngôi trường hợp nhiều tính từ cùng ngã nghĩa cho một danh từ, rất có thể đặt sau

Ex: He has a face thin và worn, but eager & resolute.

Làm bổ ngữ

Tính từ làm té ngữ khi nó kết hợp với một đụng từ làm thành vị ngữ vào câu.

Các hễ từ này được gọi là “linking verb” – rượu cồn từ nối: to lớn be, khổng lồ turn, to become, lớn fall, lớn keep, lớn remain = stay, …

Ex: Insect turns beautiful.

Nam fell asleep.

Tom became rich.

Ann seems happy.

Các linking verb thường xuyên gặp:

Chỉ tri giác, cảm giác: look (trông), hear (nghe), smell (ngửi), sound (nghe), taste (nếm)

Ex: The idea sounds interesting.

She looks tired today.

The dish tastes delicious.

Cấu trúc make + sb/sth + adj

Ex: Don’t make your parents sad!

Wearing flowers made her more beautiful.

Cấu trúc keep + sb/sth + adj

Ex: Keep your room clean!

Keep your house tidy!

Ngoài ra, những động trường đoản cú nối khác cũng hay sử dụng là: appear (xuất hiện), feel (cảm thấy), get/ grow (trở nên), keep (giữ), look (trông), turn (trở nên)

Ex: Tom felt cold.

He grew impatient.

một trong những trường hợp quánh biệt: Tính từ gồm thể có rất nhiều nghĩa

Ex: – early (sớm), late (muộn)

an early/a late train

the train is early/late

– poor (nghèo): This is a poor family

– poor (nghèo nàn): poor working condition

DÙNG PHÂN TỬ NHƯ MỘT TÍNH TỪHiện trên phân từ: dứt bằng –ing: interesting ….Quá khứ phân từ: kết thúc bằng -ed: interested …

Ex: The film interests me. (interest là hễ từ)

The film is interesting. (Mang nghĩa chủ động)

I am interested in the film. (Mang nghĩa bị động)

Lưu ý:

Cách nghĩ về tính từ bỏ + V_ing cần sử dụng với người, tính trường đoản cú + V_ed dùng với vật dụng là sai.

Ex: I’m so bored that I can’t find anything to vì chưng but taking selfies.

You’re boring. You came here to lớn see me và then can’t take your eyes off your cellphone.

Hiện tại phân trường đoản cú có tác dụng tính từ như: amusing, boring, tiring v.v… là dữ thế chủ động và tức là “có ảnh

hưởng này”

Quá khứ phân trường đoản cú có tính năng tính tự như amused, horrified, tired, v.v…. Là thụ động và có ý nghĩa: “bị ảnh hưởng theo bí quyết này”

Ví dụ:

Jane is bored because her job is boring.

It was surprising that he passed the exam.

The scene was horrifying.

v Tính từ/phân từ hoàn toàn có thể theo sau bằng giới từ

Động từHiện trạng phân từQuá khứ phân từ
amuseamusing: hài hướcamused by/at
boreboring: bi đát tẻbored with
scarescaringscared of
tiretiring: mệt nhọc mỏi

Ex: Shopping can be very tiring.

tired of: chán vày cái gì

tired from: mệt mỏi vì làm cho gì

Ex: I am tired from teaching all day. (Tôi bị mệt bởi dạy cả ngày.)

I am tired of teaching. (Tôi chán việc dạy học)

shockshockingshocked at/by
surprisesurprisingsurprised at/by
disappointdisappointingdisappointed by
horrifyhorrifying: đáng sợ, gây sốchorrified by
exciteexciting

Ex: The football match was quite exciting.

excited about/at/by

Ex: I was excited about the film.

Ví dụ: lựa chọn dạng đúng của từ

I lượt thích the film very much. It’s really (interested/ interesting).We were all (horrifying/ horrified) when we heard about the disaster.It made me (surprised/ surprising) at the immigrants.

Giải thích chi tiết:

Ở trên đây ta yêu cầu một tính từ có nghĩa chủ động.

Interesting: tạo thú vị.

Dịch: Tôi siêu thích bộ phim truyện này. Nó vô cùng thú vị.

Ở phía trên ta yêu cầu một tính từ với nghĩa bị động.

Horrifying: khiến sợ hãi.

Horrified: bị khiến cho sợ hãi

Dịch: Tất cả chúng tôi đều bị lo sợ khi nghe về thảm thảm kịch đó.

Tính từ tại đây bổ nghĩa mang lại “me”

Hơn nữa, cấu tạo “In made me”: nó tạo nên tôi … + Tính từ có nghĩa chủ động.