Là môn đồ Chúa Giê-su, chúng ta xem sự chỉ dẫn khôn ngoan của ngài là kim chỉ nam đến đời sống mình.

Bạn sẽ xem: phương châm tiếng anh là gì

Ý tưởng cơ phiên bản làm kim chỉ nam cho những phương thức rõ ràng khôi phục giang sơn lại không thể mang tính dân tộc hẹp hòi .The basic thought that guides these specific means of national recovery is not narrowly nationalistic .Ý tưởng cơ bản làm kim chỉ nam cho các phương thức cụ thể khôi phục giang sơn lại không thể mang tính dân tộc bản địa hẹp hòi .The basic thought that guides these specific means of national recovery is not nationally -- narrowly nationalistic .“Việc rắc rối với việc sử dụng kinh nghiệm làm một kim chỉ nam là bài bác thi cuối cùng thường đến trước với rồi mới đến bài xích học.”“The trouble with using experience as a guide is that the final exam often comes first và then the lesson.”Các trường kim chỉ nam được yêu thích bởi các bậc bố mẹ và học viên mà từng vứt tránh các trường học chất lượng thấp và bạo lực trường học.Magnet schools are popular with parents & students that wish lớn escape low-performing schools & school violence.Đến thân thập niên 1990 nhiều trường kim chỉ nam không hề giữ phương châm này nữa mà nuốm vào đó tập trung vào vấn đề cãi thiện phẩm hóa học giáo dục của những trường.By the mid-1990s many magnet schools no longer held the goal of integration and instead focused on improving educational quality of schools.Đúng vậy, dù không có Phao-lô lẫn Ê-sai bởi xương bởi thịt sinh hoạt cùng, bọn họ có những sách bởi họ viết sau sự soi dẫn để làm kim chỉ nam.Yes, although we vị not have Paul or Isaiah with us in person, we vày have their inspired writings to guide us.Chứng ngôn của tôi về phúc âm hồi sinh của Chúa Giê Su Ky đánh đã được dùng như một kim chỉ nam và một nguồn nương tựa trong cuộc sống đời thường của tôi.Phúc âm phục hồi mang lại cho chúng ta kim chỉ nam của kế hoạch hạnh phúc và một hộp động cơ để gọi và thực hành thực tế tính trường đoản cú chủ và nên tránh sự cám dỗ.The restored gospel gives us the blueprint of the plan of happiness & an incentive khổng lồ understand and exercise self-control and avoid temptation.Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định lấy công ty nghĩa Mác-Lênin và bốn tưởng hồ chí minh là kim chỉ nam đến mọi hành động và thắng lợi của giải pháp mạng Việt Nam.The Communist tiệc ngọt of Vietnam identified Marxism–Leninism và Ho đưa ra Minh"s thought as the guideline for all actions and victories of the Vietnamese revolution.Rolf-Michael nói rằng Ma-thi-ơ 6:33 là “kim chỉ nam” của mái ấm gia đình anh, chỉ mang lại họ đi đúng hướng bởi vì câu này khuyên nhủ ta dành riêng ưu tiên mang đến những vận động thiêng liêng.Rolf-Michael says that Matthew 6:33, which exhorts us lớn give priority khổng lồ spiritual pursuits, is his family’s “compass,” pointing them in the right direction.Chúng ta không cần thiết phải nhớ một văn phiên bản gồm vô số cơ chế lệ để lý giải mọi hành động của mình, vì tình yêu thương thương so với Đức Chúa Trời sẽ là kim chỉ nam.We bởi not need lớn memorize an extensive code of rules lớn direct our every act; our love for God guides us.Chúng ta có phiên bản tuyên ngôn của Hội Phụ Nữ, các cuộc họp làm đa dạng mẫu mã mái nhà, gia đình và cá nhân, công tác thăm viếng giảng dạy làm phần nhiều kim chỉ nam cho cái đó ta.We have as our guides the Relief Society declaration; home, family, và personal enrichment meetings; và the visiting teaching program.Đầu năm 2000, nhật trình Lausitzer Rundschau tường thuật về một cuộc thăm dò huyết lộ cho thấy thêm bao nhiêu người rất gần gũi với Mười Điều Răn và dùng bộ cơ chế này có tác dụng kim chỉ nam vào cuộc sống.Early in the year 2000, the newspaper Lausitzer Rundschau reported on a survey that revealed how many people were familiar with the Ten Commandments và used them as a guideline in life.Các thành viên cai quản trị của các trường mất học sinh cho những trường có chất lượng cao, thí dụ như Bill Miller của ngôi trường Trung học tập Yates đang phàn nàn về sự kết quả như thế của những trường kim chỉ nam.The members of the administration of schools losing students to higher-performing campuses, such as Bill Miller of Yates High School, complained about the effects.The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *