Có thể nói thì hiện tại đơn là giữa những ngữ pháp căn phiên bản nhất trong giờ đồng hồ anh. Nó được sử dụng rất thịnh hành trong văn phạm giờ anh. Bởi vì sự cần thiết cũng như tầm đặc biệt của thì hiện tại đơn đề nghị twitawardsrd.com sẽ tổng hợp các kiến thức cần thiết nhất góp các bạn có thể hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp này. Hy vọng nội dung bài viết này rất có thể giúp ích cho những bạn.

Bạn đang xem: Thì hiện tại đơn trong tiếng anh

1. Định nghĩa thì lúc này đơn

Thì hiện tại đơn (tiếng Anh: Simple present hoặc Present simple) là 1 trong thì trong tiếng Anh hiện tại đại. Thì này diễn tả một hành vi chung chung, tổng thể lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động ra mắt trong thời gian hiện tại.

Download Now: Trọn cỗ tài liệu ngữ pháp giờ Anh FREE

2. Cách áp dụng thì bây giờ đơn

Cách sử dụng thì bây giờ đơnVí dụ về thì bây giờ đơn
Diễn đạt một kinh nghiệm hoặc hành động lặp đi lặp lại trong hiện tại tạiI usually go lớn bed at 11 p.m. (Tôi thường đi ngủ vào lúc 11 giờ)

We go lớn work every day. (Tôi đi làm việc mỗi ngày)

My mother always gets up early. (Mẹ tôi luôn luôn luôn ngủ dậy sớm.)

Chân lý, thực sự hiển nhiênThe sun rises in the East và sets in the West. (Mặt trời mọc sống phía đông và lặn sống phía Tây)

The earth moves around the Sun. (Trái đất xoay quanh mặt trời)

Sự việc xẩy ra trong tương lai. Cách này thường áp dụng để nói về thời gian biểu, công tác hoặc planer đã được thắt chặt và cố định theo thời hạn biểu.The plane takes off at 3 p.m. This afternoon. (Chiếc máy bay hạ cánh lúc 3 giờ chiều nay)

The train leaves at 8 am tomorrow. (Tàu xuất xứ lúc 8 giờ chiếu sáng mai.)

Sử dụng vào câu đk loại 1:What will you bởi if you fail your exam? (Bạn sẽ làm gì nếu các bạn trượt kỳ thi này?)
Sử dụng trong một trong những cấu trúc khácWe will wait, until she comes. (Chúng tôi vẫn đợi cho đến khi cô ấy tới)

3. Học cục bộ các thì giờ Anh

Thì lúc này đơn là trong số những thì cơ bạn dạng được áp dụng nhiều duy nhất trong giờ Anh. Học tiếng Anh đặc biệt quan trọng nhất là việc thực hiện thành thành thạo được các thì khi nghe Nói Đọc Viết. Nếu như khách hàng ở thủ đô và mong học lại toàn cục các kiến thức căn cơ tiếng Anh về ngữ pháp cùng từ vựng kết phù hợp với luyện tập Nghe Nói vào 3 mon thì bạn cũng có thể tham khảo lộ trình huấn luyện Tiếng Anh cho những người mới bắt đầu của Anh Ngữ Jaxtina trên đây

*

4. Phương pháp thì hiện tại đơn

Thể

Động trường đoản cú “tobe”

Động trường đoản cú “thường”

Khẳng định

S + am/are/is + ……

Ex:

I + am;

We, You, They + are He, She, It + is

Ex: I am a student. (Tôi là 1 sinh viên.)

S + V(e/es) + ……I ,We, You, They + V (nguyên thể)

He, She, It + V (s/es)

Ex: He often plays soccer. (Anh ấy liên tiếp chơi trơn đá)

Phủ định

S + am/are/is + not +

is not = isn’t ;

are not = aren’t

Ex: I am not a student. (Tôi ko phải là 1 trong sinh viên.)

S + do/ does + not + V(ng.thể) do not = don’t

does not = doesn’t

Ex: He doesn’t often play soccer. (Anh ấy không liên tiếp chơi nhẵn đá)

Nghi vấn

Yes – No question (Câu hỏi ngắn) 

Q: Am/ Are/ Is (not) + S + ….?

A:Yes, S + am/ are/ is.

No, S + am not/ aren’t/ isn’t.

Ex: Are you a student?

Yes, I am. / No, I am not.

Wh- questions (Câu hỏi gồm từ nhằm hỏi)

Wh + am/ are/ is (not) + S + ….?

Ex: Where are you from? (Bạn tới từ đâu?)

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)Q: Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

A:Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

Ex: Does he play soccer?

Yes, he does. / No, he doesn’t.

Wh- questions (Câu hỏi có từ để hỏi)

Wh + do/ does(not) + S + V(nguyên thể)….?

Ex: Where do you come from? (Bạn đến từ đâu?)

Lưu ý

Cách thêm s/es:– Thêm s vào đằng sau hầu hết các động từ: want-wants; work-works;…– Thêm es vào những động từ ngừng bằng ch, sh, x, s: watch-watches;miss-misses; wash-washes; fix-fixes;…– bỏ y và thêm ies vào sau những động từ xong bởi một phụ âm + y:study-studies;…– Động trường đoản cú bất quy tắc: Go-goes; do-does; have-has.Cách vạc âm phụ âm cuối s/es: Chú ý các phát âm phụ âm cuối này phải phụ thuộc vào phiên âm thế giới chứ không phụ thuộc cách viết.– /s/:Khi từ có tận cùng là các phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/ , /ð/– /iz/:Khi từ tất cả tận cùng là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường tất cả tận cùng là các chữ loại ce, x, z, sh, ch, s, ge)– /z/:Khi từ tất cả tận thuộc là nguyên âm và những phụ âm còn lại

5. Vết hiệu phân biệt thì hiện tại đơn

Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên).Every day, every week, every month, every year,……. (Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm)Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần / nhị lần/ bố lần/ tứ lần ……..một ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Download Now: Trọn bộ tài liệu ngữ pháp giờ Anh FREE

6. Bài Tập

Bài 1: Điền trợ hễ từ:

I ………. Lượt thích tea.

2. He ………. Play football in the afternoon.

3. You ………. Go lớn bed at midnight.

4. They……….do homework on weekends.

5. The bus ……….arrive at 8.30 a.m.

6. My brother ……….finish work at 8 p.m.

7. Our friends ………. Live in a big house.

8. The mèo ………. Lượt thích me.

Bài 2: chọn dạng đúng của từ

I catch/catches robbers. My dad is a driver.

2. He always wear/wears a white coat.

3. They never drink/drinks beer.

4. Lucy go/goes window shopping seven times a month.

5. She have/has a pen.

6. Mary and Marcus cut/cuts people’s hair.

7. Mark usually watch/watches TV before going to bed. Maria is a teacher.

8. She teach/teaches students.

Bài 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

She (not study) ………. On Saturday. He (have) ………. A new haircut today. I usually (have) ……….breakfast at 6.30. Peter (not/ study)……….very hard. He never gets high scores. My mother often (teach)……….me English on Saturday evenings. I lượt thích Math và she (like)……….Literature. My sister (wash)……….dishes every day. They (not/ have)……….breakfast every morning.

Bài 4: Viết lại câu, điền đúng dạng từ vào ngoặc:

My brothers (sleep) on the floor. (often) =>____________ He (stay) up late? (sometimes) => ____________ I (do) the housework with my brother. (always) => ____________ Peter and Mary (come) khổng lồ class on time. (never) => ____________ Why Johnson (get) good marks? (always) => ____________ You (go) shopping? (usually) => ____________ She (cry). (seldom) => ____________ My father (have) popcorn. (never) => ____________

Bài 5 Viết lại câu trả chỉnh

Eg: They / wear suits lớn work? =>Do they wear suits khổng lồ work?

she / not / sleep late at the weekends =>________

2. We / not / believe the Prime Minister =>________

3. You / understand the question? =>________

4. They / not / work late on Fridays =>________

5. David / want some coffee? =>________

6. She / have three daughters =>________

7. When / she / go to her Chinese class? =>________

8. Why / I / have to clean up? =>_______

Bài 6: dứt đoạn đối thoại sau bằng phương pháp điền đúng dạng từ:

My cousin, Peter (have)………..a dog. It (be)………..an intelligent pet with a short tail and big đen eyes. Its name (be)………..Kiki and it (like)………..eating pork. However, it (never/ bite)………..anyone; sometimes it (bark)………..when strange guests visit. To be honest, it (be)………..very friendly. It (not/ like)………..eating fruits, but it (often/ play)………..with them. When the weather (become)………..bad, it (just/ sleep)………..in his cage all day. Peter (play)………..with Kiki every day after school. There (be)………..many people on the road, so Peter (not/ let)………..the dog run into the road. He (often/ take)………..Kiki to a large field lớn enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)………..naughty, but Peter loves it very much.

Đáp án:

Bài 1: Điền trợ cồn từ:

I don’t lượt thích tea.

Xem thêm: Xem Phim Hy Vọng Thuyết Minh

2.He doesn’t play football in the afternoon.

3. You don’t go to bed at midnight.

4. They don’t vì chưng homework on weekends.

5. The bus doesn’t arrive at 8.30 a.m.

6. My brother doesn’t finish work at 8 p.m.

7. Our friends don’t live in a big house.

8. The mèo doesn’t lượt thích me

Bài 2: lựa chọn dạng đúng của từ

I catch/catches robbers. My dad is a driver.

2. He always wear/wears a white coat.

3. They never drink/drinks beer.

4. Lucy go/goes window shopping seven times a month.

5. She have/has a pen.

6. Mary và Marcus cut/cuts people’s hair.

7. Mark usually watch/watches TV before going to bed. Maria is a teacher.

8. She teach/teaches students.

Bài 3: Điền dạng đúng của từ vào ngoặc

She doesn’t study on Saturday.

2. He has a new haircut today.

3. I usually have breakfast at 6.30

4. Peter doesn’t study (does not study) very hard. He never gets high scores.

5. My mother often teaches me English on Saturday evenings.

6. I like Math & she likes Physics

7. My sister washes dishes every day.

8. They don’t have (do not have ) breakfast every morning.

Bài 4: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc và chấm dứt câu

=> My brothers often sleep on the floor.

=> Does he sometimes stay up late? ( Does he stay up late sometimes? )

=> I always do the housework with my brother.

=> Peter and Mary never come to class on time.

=> Why does Johnson always get good marks?

=> vày you usually go shopping?

=> She seldom cries.

=> My father never has popcorn

Bài 5 Viết lại câu trả chỉnh

=>She doesn’t sleep late at the weekends.

=>We don’t believe the Prime Minister.

=>Do you understand the question? They don’t work late on Fridays.

=>Does David want some coffee? She has three daughters.

=>When does she go to lớn her Chinese class?

=>Why bởi I have lớn clean up?

Bài 6: ngừng đoạn hội thoại sau bằng cách điền đúng dạng từ:

My cousin, Peter (have) has a dog. It (be) is an intelligent pet with a short tail và big đen eyes. Its name (be) is Kiki & it (like) likes eating pork. However, it (never/ bite) never bites anyone; sometimes it (bark) barks when strange guests visit. To lớn be honest, it (be) is very friendly. It (not/ like) does not lượt thích (doesn’t like) eating fruits, but it (often/ play) often plays with them. When the weather (become) becomes bad, it (just/ sleep) just sleeps in his cage all day. Peter (play) plays with Kiki every day after school. There (be) are many people on the road, so Peter (not/ let) does not let (doesn’t let) the dog run on the road. He (often/ take) often takes Kiki lớn a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *