Viết lại câu sao để cho nghĩa không đổi so với câu được cho rằng dạng bài xuất hiện trong bài thi vào lớp 6 của những trường thcs Ngoại ngữ, THCS&THPT Lương Thế Vinh,... Trong bài bác thi vào trung học cơ sở Ngoại ngữ, tất cả tới 06 câu viết lại câu trong tổng số 40 câu hỏi của bài thi môn Tiếng Anh. twitawardsrd.com nắm tắt các cấu trúc mà những em học sinh cần biết để vận dụng trong dạng bài xích này.

Bạn đang xem: Tiếng anh k12


Mục lục phần I

I. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc đối chiếu hơn, so sánh bằng, đối chiếu nhấtII. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc câu chủ động, câu bị độngIII. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc với too, enough, so…that, such…thatIV. Viết lại câu vận dụng các cấu trúc câu trực tiếp, câu loại gián tiếpV. Viết lại câu vận dụng cấu trúc câu điều kiệnVI. Viết lại câu vận dụng cấu trúc thì hiện tại trả thành/thì thừa khứ đơn với never/ever với since/forVII. Viết lại câu vận dụng cấu trúc thể cầu khiếnVIII. Viết lại câu vận dụng một số cấu trúc giỏi gặp khác

I. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc đối chiếu hơn, so sánh bằng, so sánh nhất

Đề bài xích yêu cầu HS viết lại câu từ đối chiếu hơn sang so sánh bằng và ngược lại.

Ví dụ:

Hoa is taller than Mai. → Mai ....

Đáp án: Mai is not as tall as Hoa.

My dress is not as beautiful as her. → Her dress .....

Đáp án: Her dress is more beautiful than mine.

Phong is the tallest student in my class. (No one) → ....

Đáp án: No one in my class is taller than Phong.

Phương is more beautiful than other girls in my class. → Phương is ....

Đáp án: Phương is the most beautiful girl in my class.

Cấu trúc cần biết:

1. đối chiếu hơn:

- Với tính từ 1 âm tiết: S + Be + Adj-er + than + O.

- Với tính từ từ 2 âm tiết trở lên: S + Be + more + Adj + than + O.

2. đối chiếu bằng:

- so sánh bằng: ...as + Adj/ Adv + as...

- so sánh không bằng: ...not as + Adj/ Adv + as...

3. đối chiếu nhất:

- Với tính từ ngắn:S + be + the + Adj-est + (N/Pron + ...)

- Với tính từ dài:S + be + the + most + Adj + (N/Pron + ...)

II. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc câu chủ động, câu bị động

Câu bị động thường được sử dụng để nhấn mạnh đối tượng chịu tác động của hành động. HS sẽ được yêu cầu viết lại câu từ câu chủ động sang cậu bị động và ngược lại.

Ví dụ:

He uses the computer. → The computer ....

Đáp án: The computer is used by him.

The exercise should be done at school by students → Students ....

Đáp án: Students should do the exercise at school.

Cấu trúc cần biết:

*

Lưu ý: tất cả thể gặp trường hợp câu bị động với “need”. Ví dụ:

I need lớn cut my hair. → My hair....

Đáp án: "My hair needs to lớn be cut." hoặc "My hair needs cutting."

III. Viết lại câu vận dụng các cấu trúc với too, enough, so…that, such…that

1. Too (quá nhiều) vàenough (vừa đủ)

Được sử dụng để bổ nghĩa mang lại danh từ, tính từ hoặc trạng từ trong câu. Đây là các cấu trúc thường xuất hiện trong phần viết lại câu.

Ví dụ:

The water is too cold (for us) lớn drink. (enough) → ....

Đáp án: The water is not hot enough (for us) to lớn drink.

The dress is not long enough for Mai to wear. (too) → ....

Đáp án: The dress is too short for Mai to wear.

Cấu trúc cần biết:

- Enough đứng sau tính từ/trạng từ mà nó bổ nghĩa: Adj/Adv + enough + (for sb/sth) to lớn V

- Too đừng trước tính từ/trạng từ nhưng nó bổ nghĩa: too + Adj/Adv + (for sb/sth) khổng lồ V

2. So…that cùng such…that (quá … đến nỗi mà)

Ví dụ:

She is so nice that we all like her. (such) → ...

Đáp án: She is such a nice girl that we all lượt thích her.

Phong is such a naughty boy that his mother always scolds him. (so) → ....

Đáp án: Phong is so naughty that his mother always scolds him.

Cấu trúc cần biết:

- …so + Adj/Adv + that…

- …such + a/an/- + Adj/Adv + N + that…

Lưu ý: Đôi khi trong đề sẽ yêu thương cầu HS viết lại câu từ cấu trúc too thanh lịch cấu trúc so…that. Ví dụ:

The weather is too hot (for us) to go out. (so) → ...

Đáp án: The weather is so hot that we can’t go out.

IV. Viết lại câu vận dụng các cấu trúc câu trực tiếp, câu gián tiếp

Câu trực tiếp là lời nói đúng đắn của một ai đó (hay còn gọi là trích dẫn) với thường đặt vào dấu ngoặc kép.

Câu loại gián tiếp là câu thuật lại lời nói của người không giống dưới dạng loại gián tiếp cùng không sử dụng dấu ngoặc kép.

HS chủ yếu sẽ gặp dạng viết câu loại gián tiếp của những câu mệnh lệnh, yêu cầu, đề nghị, gợi ý, khuyên nhủ bảo,…

Ví dụ:

The doctor said “You should vì chưng exercise regularly.” → The doctor advised me ....

Đáp án: The doctor advised me to do exercise regularly.

My friend told me she often went to the library. → My friend said, "...."

Đáp án: My friend said, “I often go khổng lồ the library”.

He said to me "Don"t xuất hiện the door". (to) → ....

Đáp án: He told me not to open the door.

Cấu trúc cần biết:

- Biển đổi đại từ nhân xưng, biển đổi thì của động từ (lùi thì) cùng biến đổi trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn vào câu.

- Với dạng câu mệnh lệnh, yêu thương cầu, đề nghị, khuyên răn bảo…:

“What about”, “Why don’t we”, “Shall we” → suggest

“Would you mind” → ask

“Would you like + sth”, “Shall I” → offer

“should bởi sth” → advise

V. Viết lại câu vận dụng cấu trúc câu điều kiện

Trong phần viết lại câu, HS thường gặp dạng câu điều kiện loại 1 với unless với câu điều kiện loại 2: trái với chân lý/sự việc ở hiện tại hoặc diễn tả lời khuyên răn (câu gốc ở thì hiện tại thì câu viết lại cần sử dụng câu điều kiện loại 2).

Ví dụ:

You will be sick if you don’t stop eating. (unless) → ....

Đáp án: You’ll be sick unless you stop eating.

I have to vì chưng my homework, so I can’t play game. → If ....

Đáp án: If I didn’t have to vày my homework, I could play game.

You should vì the housework before going out. (were) → ....

Đáp án: If I were you, I would vày the housework before going out.

Cấu trúc cần biết:

- Unless + S + V (hiện tại đơn), S + will/can/shall + V.

Xem thêm: Thử Thách Mở Máy Chơi Game Võ Sĩ Đường Phố 3 2 Người Chơi, Game Võ Sĩ Đường Phố 2

- If S + V (quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn), S + would V.

VI. Viết lại câu vận dụng cấu trúc thì hiện tại hoàn thành/thì vượt khứ đơn với never/ever với since/for

Ở thì Hiện tại trả thành, Ever Never đứng sau trợ động từ với trước động từ chính.

Since đi với một mốc thời gian cụ thể, còn For đi với một khoảng thời gian.

Câu gốc thường sẽ ở dạng the last time... hoặc it is the first/second/third time...

Ví dụ:

It is the first time that I have gone lớn Ho bỏ ra Minh city. (never) → ....

Đáp án: I have never gone to lớn Ho bỏ ra Minh city.

The last time I saw her was when I was 5 years old. (since) → ....

Đáp án: I have not seen her since I was 5 years old.

The last time I saw her was 2 weeks. → It is ....

Đáp án: It is 2 weeks since I saw her.

Cấu trúc cần biết:

- Ever/Never: It is the first/second/third time + S + have/has + V(pp) → S + have/has + never/ever + P(pp) …

- Since/for:

The last time + S + V(pt) +…+ was + mốc/khoảng thời gian. → S + have/has + not + V(pp) +…+ since/for + mốc/khoảng thời gian.The last time + S + V(pt) +…+ was + khoảng thời gian. → It is + khoảng thời gian + since + S + V(pt)S + V(pt) + mốc/khoảng thời gian + ago. → S + have/ has + not + V(pp) +…+ since/for + mốc/khoảng thời gian.

VII. Viết lại câu vận dụng cấu trúc thể cầu khiến

Đây là cấu trúc được cần sử dụng để diễn đạt việc một người thuê/ nhờ người khác làm việc gì đó cho mình và rất hay gặp vào phần viết lại câu.

Ví dụ:

I often have my sister clean my room. (cleaned) → ....

Đáp án: I often have my room cleaned by my sister.

I often get my sister to clean my room. → I ...

Đáp án: I often get my room cleaned by my sister.

Cấu trúc cần biết:

S + have sb do sth → S + have sth done

S + get sb to vày sth → S + get sth done

VIII. Viết lại câu vận dụng một số cấu trúc giỏi gặp khác

1. Cấu trúc với spendtake

Cấu trúc này thường được sử dụng để diễn đạt việc tiêu tốn thời gian và tiền bạc mang lại việc gì.

Ví dụ:

I spend 2 hours doing my homework every day. → It takes ....

Đáp án: It takes me 2 hours to bởi vì my homework every day.

Cấu trúc cần biết:

S + spend + time/money + Ving. → It takes/took (sb) + time/money + to V.

2. Cấu trúc với used to/get used to

Đây là cấu trúc dùng để diễn tả một kiến thức trong vượt khứ nhưng không được gia hạn trong hiện tại hoặc diễn tả việc làm quen với vật gì đó. Câu gốc diễn tả thói quen cùng câu viết lại cần sử dụng used to.

Ví dụ:

My mum lived in a small village when she was a girl. (used) → ....

Đáp án: My mum used to live in a small village when she was a girl.

She started lớn work at night. (used) → ...

Đáp án: She got used khổng lồ sleeping during the day.

Cấu trúc cần biết:

- Đã từng: S + used khổng lồ + V.

- Dần thân quen với: S + get used to + Ving.

- Đã quen thuộc với: S + tobe + used to + Ving.

3. Những cấu trúc với liên từ phụ thuộc

a. Cấu trúc dùng các liên từ chỉ sự tương phản: although/even though/though despite/in spite ofVí dụ:

Although she was ill, she still went to school. → Despite ....

Đáp án: Despite being ill, she still went to lớn school.

Although she was ill, she still went to school. (in spite of) → ....

Đáp án: In spite of his illness, she still went khổng lồ school.

Cấu trúc cần biết:

- Although/Even though/Though + S + V.

- Despite/In spite of + N/Ving, S + V. (Ving chỉ sử dụng với trường hợp đồng chủ ngữ)

b. Cấu trúc dùng các liên từ chỉ nguyên nhân: because/because ofthe reason whyVí dụ:

I stay at home because it is raining. (why) → ....

Đáp án: The rain is the reason why I stay at home.

I stay at home because it is raining. → Because of

Đáp án: Because of the rain, I stay at home.

Cấu trúc cần biết:

Because + S + V,…

S + to lớn be + the reason why +…

→ Because of + N/Noun phrase,…

4. Cấu trúc với động từ theo sau bởi Ving, khổng lồ V, V-infinitive

Các động từ thường gặp vào phần viết lại câu: prefer/would rather, want/feel like.

Ví dụ:

Phong prefers playing games to lớn playing sports. (rather) → ....

Đáp án: Phong would rather play games than play sports.

I want to go shopping. → I feel lượt thích ....

Đáp án: I feel lượt thích going shopping.

Cấu trúc cần biết:

- S + prefer + V-ing to lớn V-ing. → S + would rather + V than V.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *