Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng thích hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp bỏ ra tiết, dễ hiểu và bài bác tập tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit giúp học viên học xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 hơn. Để cài đặt tài liệu bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 về, bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiêng anh lớp 7

Mục lục bài bác tập giờ Anh 7

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 1 gồm đáp án

Unit 1: My hobbies

Unit 2: Health

Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh 7 học kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Community service

Đề khám nghiệm 1 máu Tiếng Anh 7 học tập kì 1 tất cả đáp án

Unit 4: Music và arts

Đề kiểm soát 15 phút tiếng Anh 7 học tập kì 1 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Vietnamese food & drink

Unit 6: The first university in Viet Nam

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học tập kì 1 tất cả đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 học tập kì 2 tất cả đáp án

Unit 7: Traffic

Unit 8: Films

Đề soát sổ 15 phút giờ đồng hồ Anh 7 học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Festivals around the world

Đề kiểm tra 1 ngày tiết Tiếng Anh 7 học kì 2 tất cả đáp án

Unit 10: Sources of energy

Đề bình chọn 15 phút tiếng Anh 7 học tập kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: An overcrowded world

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học tập kì 2 có đáp án

Bài tập giờ Anh lớp 7 Unit 1

A. Phonetics & Speaking

Chọn từ gồm phần gạch chân được phân phát âm khác.

Question 1. A. BirthdayB. EarlyC. LearnD. Heart


Quảng cáo

Question 1: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D vạc âm là /ɑː/

Question 2: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án C phân phát âm là /ə/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D vạc âm là /ɜː/

Question 4: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ə/. Đáp án B, C, D phân phát âm là /ɔ/

Question 5: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án B vạc âm là /ə/

Question 6: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ɜː/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɔ/

Question 7: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phạt âm là /ɪə/

Question 8: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án C vạc âm là /ʌ/

Question 9: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án B phát âm là /ɔ/

Question 10: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /e/. Đáp án C phát âm là /ɜː/

Question 11: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C vạc âm là /ɜː/. Đáp án D vạc âm là /ʌ/

Question 12: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D vạc âm là /i/. Đáp án B phân phát âm là /aɪ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phân phát âm là /e/. Đáp án A phát âm là /ɜː/

Question 14: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án A phát âm là /i/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phân phát âm là /ɜː/. Đáp án D phát âm là /ə/


B. Vocabulary và Grammar

Question 1. I usually ______ lớn school by bus.

A. GoB. Goes

C. Going D. Gone

Question 2. Tom always _____ breakfast before going to work.

A. HaveB. Had

C. HasD. Is having

Question 3. My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

A. AreB. Were

C. Have beenD. Is

Question 4. Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

A. BeginsB. Beginning

C. BeganD. Begin

Question 5. I think Mary ____ a job.

A. HaveB. Will has

C. Will haveD. Had

Question 6. I feel tired. Therefore, I ______ to lớn school.

A. Will goB. Won’t go

C. GoesD. Go

Question 7. Chelsea _____ next Sunday.

A. Will winB. Wins

C. Will wonD. Won

Question 8. I am very fond of _______.

A. CookingB. Cook

C. CooksD. Khổng lồ cook

Question 9. bởi you like ________? – No, I don’t.

A. Go camping

B. Khổng lồ go camping

C. Go khổng lồ camping

D. Going camping

Question 10. My sister’s hobby is ________ outdoor activities.

A. DoB. Does

C. DoingD. Done

Question 11. When I have free time, I usually ______.A. Listen khổng lồ music

B. Listening music

C. Listen music

D. Listening to music

Question 12. My dad likes _______ his bike to work.A. RidingB. Ride

C. RidesD. Ridees

Question 13. They hate ______ noodles. They prefer rice.

A. EatB. Khổng lồ eat

C. EatingD. Eats

Question 14. After breakfast, I and my friend ____ to lớn the park every Sunday.

A. GoB. Goes

C. WentD. Is going

Question 15. I hope everything _____ fine.

A. WillB. Won’t

C. Will beD. Won’t are

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: usually), công ty ngữ (I) là ngôi I.

Dịch: Tôi thường xuyên đến lớp bằng xe buýt.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Thì lúc này đơn (dấu hiệu: always), chủ ngữ (Tom) là ngôi III số ít đề xuất cần tạo thành “has”.

Dịch: Tom luôn luôn ăn uống sáng trước lúc đi làm.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Thì hiện tại đơn mô tả sự thiệt hiển nhiên, công ty ngữ là ngôi III số ít nên tobe là “is”.

Dịch: gia sư tiếng Anh của mình là thầy Tuấn Anh.

Question 4. Đáp án A

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: every morning), chủ ngữ là ngôi III số ít đề nghị cần phân thành “begins”

Dịch: Tiết học của bọn chúng tôi bắt đầu lúc 7h30 mỗi sáng.

Question 5. Đáp án C

Giải thích: think + thì tương lai đối kháng (nghĩ điều gì sẽ xảy ra trong tương lai)

Dịch: Tôi nghĩ Mảy sẽ kiếm được một công việc.

Question 6. Đáp án B

Giải thích: Thì tương lai đơn

Dịch: Tôi cảm thấy mệt mỏi. Vị vậy, tôi sẽ không còn tới trường.

Question 7. Đáp án A

Giải thích: thì tương lai 1-1 (dấu hiệu: next Sunday)

Dịch: Chelsea sẽ chiến thắng vào chủ nhật tới.

Question 8. Đáp án A

Giải thích: fond of + N/Ving (thích gì/ thích làm cho gì)

Dịch: Tôi vô cùng thích làm bếp nướng.

Question 9. Đáp án D

Giải thích: lượt thích + Ving/N (thích làm cho gì/ mê thích gì); cụm từ “go camping: cắn trại”

Dịch: chúng ta có thích cắn trại không? – Tôi không thích.

Question 10. Đáp án C

Giải thích: địa điểm này cần sử dụng danh từ bỏ hoặc Ving.

Dịch: sở thích của chị tôi là tham gia các chuyển động ngoài trời.

Question 11. Đáp án A

Giải thích: thì lúc này đơn (dấu hiệu: usually)

Dịch: lúc tôi có thời hạn rảnh, tôi thường nghe nhạc.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: like + Ving/N (thích làm gì/ mê say gì)

Dịch: tía tôi thích đạp xe đi làm.

Question 13. Đáp án C

Giải thích: hate + Ving (ghét làm cho gì)

Dịch: bọn họ ghét ăn uống mì. Bọn họ thích cơm hơn.

Question 14. Đáp án A

Giải thích: thì hiện tại đơn (dấu hiệu: every Sunday); chủ ngữ (I and my friend) số nhiều nên động từ thiết yếu không đề xuất chia.

Dịch: Sau bữa sáng, tôi và bạn tôi thường đến công viên mỗi chủ nhật.

Question 15. Đáp án C

Giải thích: hope + to V hoặc hope + mệnh đề (tương lai đơn). Đằng sau là tính trường đoản cú fine phải ta nên “will be”

Dịch: Tôi hi vọng mọi đồ vật sẽ giỏi đẹp.


C. Reading

Exercise 1.

Every weekend is important to lớn the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekend.

Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the bank during the week, but she doesn’t work there on the weekend. Jennifer và Jonathan Garcia go to school during the week, but they don’t go lớn school on the weekend. & the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week, but he doesn’t stay home alone on the weekend.

On Saturday and Sunday the Garcias spend time together. On Saturday morning they clean house together. On Saturday afternoon they work in the garden together. & on Saturday evening they watch videos together. On Sunday morning they go to church together. On Sunday afternoon they have a big dinner together. & on Sunday evening they play their musical instruments together.

As you can see, every weekend is special to lớn the Garcia. It’s their only time together as a family.

Question 1. Mr. Garcia works at the _______.

A. Post officeB. Bank

C. FactoryD. Book store

Question 2. Mr. Và Mrs. Garcia don’t work on _________.

A. SaturdayB. Sunday

C. FridayD. The weekend

Question 3. During the week Jennifer _________.

A. Goes to lớn school.

B. Plays card.

C. Goes khổng lồ the library

D. Plays the piano.

Question 4. On Saturday morning they ________ together.

A. Play footballB. Go out

C. Clean houseD. Go shopping

Question 5. Who stays trang chủ alone during the week?

A. JenniferB. Garcia

C. MaxD. All of them

Question 6. When vì the Garcias work in the garden?

A. Saturday afternoon

B. Sunday morning

C. Saturday morning

D. Sunday afternoon

Question 7. On Sunday evening they play ________ together.

A. Card

B. Tennis

C. Musical instruments

D. Piano

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Thông tin ở câu trước tiên đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở cả hai câu đầu của đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the bank during the week, but she doesn’t work there on the weekend.

Question 3. Đáp án A

Thông tin nằm ở vị trí dòng 3 đoạn 2: Jennifer và Jonathan Garcia go lớn school during the week.

Question 4. Đáp án C

Thông tin nằm ở câu 2 đoạn 3: On Saturday morning they clean house together.

Question 5. Đáp án C

Thông tin nằm ở câu cuối đoạn 2: & the Garcias’ dog, Max, stays trang chủ alone during the week.

Question 6. Đáp án A

Thông tin nằm ở đoạn cuối: On Saturday afternoon they work in the garden together.

Question 7. Đáp án C

Thông tin nằm ở câu cuối đoạn 3: & on Sunday evening they play their musical instruments together.


Exercise 2.

Two students were asked about their hobbies and here is what they said.

Lien: Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how to lớn cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting và meaningful. I really love trying new food and cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother and my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef & have my own cookery book in the future.

Cuong: I have an unusual hobby: carving eggshells. I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan. It"s amazing that something as fragile as an empty eggshell can be made into such a beautiful piece of art. I was so amazed that I learned how lớn carve them myself from the internet. I find carving eggshells a little difficult but so interesting & useful. The feeling of accomplishment when I finish a piece is absolutely awesome. This hobby also helps me be more patient and careful.

Question 1. When did Lien start her hobby?

A. 8 years ago

B. At the age of 8

C. In grade 8

D. One year ago

Question 2. What does Lien think about cooking?

A. She thinks it"s a waste of time.

B. She finds it interesting.

C. She finds it meaningful.

D. Both B và C are correct.

Question 3. What does the word "them" in paragraph 1 refer to?

A. Lien

B. Lien"s mother và grandmother

C. Recipes

D. Lien"s dishes

Question 4. Where does Lien get recipes from?

A. From her mother

B. From her grandmother

C. From the internet

D. All are correct.

Question 5. What does Lien bởi vì with the recipes she collected?

A. She keeps them in a notebook.

B. She shares them with her mother & grandmother.

C. She posts them on the internet.

D. All are correct.

Question 6. What is True about Cuong?

A. He started carving eggshells when he was 4.

B. His dad went to japan 4 years ago.

C. He got a carved egg from his friend in Japan.

D. None are correct.

Xem thêm: Địa Chỉ Mua Cây Sâm Ngọc Linh Giống, Cây Giống Sâm Ngọc Linh

Question 7. Where does Cuong learn to carve from?

A. From his father

B. From the internet

C. From a Japanes

D. None are correct.

Question 8. What does Cuong think about his hobby?

A. He finds it interesting.

B. He thinks it"s difficult.

C. He finds it useful.

D. All are correct.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Thông tin nằm ở chỗ đầu: My grandmother taught me how to cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby.

Dịch: Bà tôi vẫn dạy tôi giải pháp nấu nướng khi tôi lên tám tuổi. Gia đình tôi khôn cùng thích vấn đề này và đó là khi tôi bước đầu sở say đắm của mình.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm tại vị trí 1: Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting & meaningful.

Dịch: không ít người dân nói vấn đề nấu nướng là tốn thời hạn nhưng tôi thấy sở thích này vô cùng thú vị cùng ý nghĩa.

Question 3. Đáp án C

Thông tin tại phần 1: Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook.

Dịch: Thỉnh thoảng tôi cũng tìm những công thức bên trên internet. Sau đó tôi viết chúng nó vào vở.

Question 4. Đáp án D

Thông tin tại đoạn 1: I often collect recipes from my mother và my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet.

Dịch: Tôi hay lấy cách làm từ bà bầu tôi với từ bà tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng tìm những công thức bên trên internet.

Question 5. Đáp án A

Thông tin ở cuối đoạn 1: Then I write them in a notebook.

Dịch: sau đó tôi viết chúng nó vào vở.

Question 6. Đáp án D

Thông tin nằm ở vị trí đầu đoạn 2: I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan.

Dịch: Tôi bắt đầu sở say đắm này 4 năm trước, sau thời điểm nhận được một quả trứng xung khắc từ tía tối khi ông ấy về trường đoản cú Nhật Bản.

Question 7. Đáp án B

Thông tin ở loại 4 đoạn 2: I learned how to carve them myself from the internet.

Dịch: Tôi đang tự học phương pháp khắc chúng từ internet.

Question 8. Đáp án D

Thông tin nằm ở vị trí giữa đoạn 2: I find carving eggshells a little difficult but so interesting và useful.

Dịch: Tôi thấy việc khắc trứng thì hơi khó nhưng nó siêu thú vị và tất cả ích.


D. Writing

Dùng từ gợi nhắc để viết thành câu trả chỉnh. Chọn đáp án chính xác nhất.

Question 1. Nga/ my/ younger sister.

A. Nga is my younger sister.

B. Nga are my younger sister.

C. Nga my younger sister.

D. Nga am my younger sister.

Question 2. She/ enjoy/ read/ books.

A. She enjoys to read books.

B. She enjoy reading books.

C. She enjoys reading books.

D. She enjoy to read books.

Question 3. She/ start/ the hobby/ when/ she/ 6.

A. She started the hobby when she was 6.

B. She starts the hobby when she will be 6.

C. She started the hobby when she was 6.

D. She starts the hobby when she 6.

Question 4. Our brother/ share/ the hobby/ her.

A. Our brother share the hobby to her.

B. Our brother shares the hobby khổng lồ her.

C. Our brother cốt truyện the hobby with her.

D. Our brother shares the hobby with her.

Question 5. Both/ them/ spend/ all/ pocket money/ buy/ books.

A. Both of them spends all pocket money khổng lồ buy books.

B. Both of them spends all pocket money buying books.

C. Both of them spend all pocket money to buy books.

D. Both of them spend all pocket money buying books.

Question 6. Nga/ often/ read/ book/ before/ bed.

A. Nga often reads a book before going lớn bed.

B. Nga often read a book before going khổng lồ bed.

C. Nga reads a often book before going to bed.

D. Nga often read book before going to bed.

Question 7. She/ sometimes/ library/ borrow/ books.

A. She sometimes go lớn library to lớn borrrow books.

B. She sometimes goes to lớn library to lớn borrow books.

C. She is sometimes go to lớn library to lớn borrow books.

D. She goes to lớn sometimes library lớn borrow books.

Question 8. She/ think/ read books/ interesting/ useful.

A. She think reading books is interesting & useful.

B. She think read books is interesting & useful.

C. She thinks reading books is interesting và useful.

D. She think reads books is interesting and useful.

Question 9. It/ develop/ her imagination/ widen/ her knowledge.

A. It develops her imagination and widen her knowledge.

B. It develop her imagination and widen her knowledge.

C. It develops her imagination and widens her knowledge.

D. It develop her imagination và widens her knowledge.

Question 10. She/ hope/ have/ her/ own/ book/ future.

A. She hopes she will has her own book in the future.

B. She hopes she will have her own book in the future.

C. She hope she will have her own book in the future.

D. She hopes she will has her own book in a future.

Question 11. They/ often/ go/ park.

A. They often go to lớn park.

B. They often goes to lớn park.

C. They are often go lớn park.

D. They go lớn park oftenly.

Question 12. How/ your father go/ work?

A. How vì your father go to work?

B. How does your father goes lớn work?

C. How vày your father goes khổng lồ work?

D. How does your father go lớn work?

Question 13. My parents usually watch TV in the evening.

A. My parents never watch TV.

B. In the evening, my dad & my mom usually watch TV.

C. In the evening, my mom & my dad clean our house.

D. My parents always watch TV in the evening.

Question 14. I enjoy going camping with my family.

A. I don’t like going camping with my family.

B. I usually go camping with my friends.

C. I am fond of going camping with my family.

D. I don’t want khổng lồ go camping.

Question 15. I hope I will live abroad in the future.

A. I wish I would live abroad in the future.

B. I don’t want lớn live abroad in the future.

C. I want living abroad in the future.

D. I lived abroad when I was small.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Câu nói lên sự thật hiển nhiên. Đáp án B, C, D không nên ngữ pháp (sai tobe).

Dịch: Nga là em gái của tôi.

Question 2. Đáp án C

Cấu trúc: enjoy + Ving/N ( thích có tác dụng gì/ mê thích gì). Câu này dùng bây giờ đơn vì diễn tả sự thật.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *