... After school 93 Lan (spend) .most of her time with Lien, her best friend 94 Tam (watch) .TV tonight 95 you(do) the homework yet? 96 It is very exciting(see) .that film 97 It (get) ... In the library 197 We (have)………………… some friends lớn lunch tomorrow 198 The film wasn’t very good I (not enjoy)………………… it very much 199 There (be)………………… no rain here for months 200 Mary (sew)……………… ... (be)……………………very interesting 1 89 My sister (get) ……………… married next month 190 Tomorrow (be)………… Sunday What ………… you (do)………….? 191 I (wait)……………………….for her since half past six 192 In 2030, every one...

Bạn đang xem: Bài tập chia thì lớp 9


*

... Summer holiday? 60.What you (listen) on the radio? 61.Listen! Someone (cry) 62.Kien & Tuyen (be) good students 63.She (go) to lớn work by bus tomorrow 64.You (see) the doctor next week? 65.Mai and ... 91.Mi và Thanh (talk) on the telephone now? 92.They (plant) trees in the early year 93.He (not study) Math at the moment 94.She (play) badminton every afternoon? 95.They sometimes (do) morning ... Every morning 98.Hung và Minh sometimes (meet) each other? 99.Every evening, she (jog) about km 100 He always (drive) his car to work But now, he (ride) his motorbike to lớn work ...
*

*

... In the afternoon 70 Lan và Phuong (be ) …………….in the kitchen They ( cook ) ………… dinner now 71 phái nam usually ( play ) ……… sports , but he ( fly ) …………………a kite at the moment 72 Mary ( not / work ... It’s Sunday 73 Let’s ( help ) ………… …….…Mom , Lan She ( clean ).………….the floor 74 They ( play )…… … soccer every Thursday afternoon They (play ) … soccer in the school yard now 75 Where ( be ... Father now ? _ He ( read ) a newspaper 76 It is 6:00 p.m Mary is at trang chủ She (have ) .dinner She always ( have ) .dinner with her family around o’clock 77 Ha ( like ) .badminton She often...
*

*

... (go) …………if you had a lot of money? 99 If I (be) …………a bird, I (not want) …………to live in a cage 100 He had a bad fall while he (repair) …………his roof ...
... Regularly 13.He (do) morning exersices now? 14.Wather (boil) at 100 defrees centigrade 15.He (meet) the dentist next week 16.you (be) a food student? 17.They usually (not go) lớn school by motorbike 18.He ... Badminton at the moment? 27.Thanh và Mai always (see) a movie on Saturday 28.He often (take) a bus to school? 29.We (be) students in class 8A 30.She often (not do) homework in the evening 31.He ... Moment 35.Minh (play) shess with phái mạnh at the moment 36.They often (visit) their parents on Saturday 37.She (study) now? 38.Mi và I always (go) lớn the countryside 39.He (not be) at home now 40.Hanh...
... 44 London (change) ……………… a lot since we first came to lớn live here 45 You (finish) ……………… with the bathroom yet? 46 How many lessons you (miss) ……………… this year? - Only one, and that ... Khổng lồ see Mr Robinson last night, he (read) ……………… a newspaper và his two children (listen) ……………… khổng lồ an English tuy nhiên 54 The ao dai (mention) ……………… in poems and songs for centuries, and nowadays ... 70 I don’t know Lan’s sister I (never/meet) ……………… her 71 They have lived in that house since it (build) ……………… 72 She is having an examination She whishes she (spend) …………… a day off on a farm...

Xem thêm: Hướng Dẫn Bạn Cách Kết Nối Loa Bluetooth Với Máy Tính, Laptop


... The summer 58 hanh (not read) with the friends at the moment 59 Son (write) to their friends every summer holiday? 60 What you (listen) on the radio? 61 Listen! Someone (cry) ANH VĂN 62 Kien ... Exersices at 5.30 96 Thanh và I (be) at home now 97 Hung (run) about km every morning 98 Hung và Minh sometimes (meet) each other? 99 Every evening, she (jog) about km 100 He always (drive) ... On the weekend 25 nhì often (wash) his face at 6.15 26 She (play) badminton at the moment? 27 Thanh và Mai always (see) a movie on Saturday 28 He often (take) a bus khổng lồ school? 29 We (be) students...
... Under a tree & (rest) ……………… for lunch 74.Do you mind (buy) …….… me a newspaper on the way home? 75. Most of us are interested in (use) ……………… the internet ...
... In the weekend 75 They ………………(play) soccer at the moment 76 She ……………often ………………(not go) shopping on weekend 77 They ………………(not be) classmate 78 ………….he ………………(be) your father? 79 .………… she ………………(listen) ... This evening 71 .……………you often ………………(do) your homework in the evening? 72 .I ………………(read) an interesting novel at the moment 73 .……………you usually ………………(watch) TV in the evening? 74 They always ... This street next month 67. …………he ……………………(write) to his friend next week 68 They …………….(not be) doctor 69 He often ………………(pick) his friend up at the rain way station morning 70 She ………………(watch)...
... Holiday? 60 What you (listen) .on the radio? 61 Listen! Someone (cry) 62 Kien & Tuyen (be) good students 63 She (go) khổng lồ work by bus tomorrow 64 You (see) the doctor next week? 65 Mai ... The movie theater tomorrow evening 66 They (plant) trees a long this street next month 67 He (write) khổng lồ his friend next week 68 They (not be) doctors 69 He often (pick) his friend up ... .trees in the early year 93 He (not study) Math at the moment 94 She (play) badminton every afternoon? 95 They sometimes (do) morning exersices at 5.30 96 Thanh và I (be) .at home...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu new đăng kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ tết điểm lưu ý chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập vật dụng lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài xích tập đồ dùng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài xích cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài bác ca ngắn đi trên bến bãi cát sự phát triển của tự vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài xích tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngốc van lop 8 phân tích bài bác thơ tự tình 2
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *