Luyện thi online miễn phí, luyện thi trắc nghiệm trực tuyến miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn tầm giá https://twitawardsrd.com/uploads/thi-online.png

Bạn vẫn xem: 100 bài tập trắc nghiệm câu thụ động trong giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm Passive voice nâng cao, bài tập Passive voice cải thiện có đáp an, bài bác tập SPECIAL Passive voice, bài bác tập PASSIVE VOICE năng cao violet, bài tập Passive voice dạng đặc trưng violet, Passive with Reporting Verbs là gì.

Bạn đang xem: Download sách bài tập câu trực tiếp gián tiếp violet


*

tiếng anh bài xích tập trắc nghiệm Passive voice nâng cao, bài bác tập Passive voice nâng cao có đáp an, bài xích tập SPECIAL Passive voice, bài xích tập PASSIVE VOICE năng cao violet, bài tập Passive voice dạng quan trọng violet, Passive with Reporting Verbs là gì, I sometimes see him go out, By đứng trước thời gian, bài xích tập trắc nghiệm Passive voice nâng cao, Passive voice dạng đặc biệt, bài xích tập Passive voice, bài tập SPECIAL Passive voice, bài xích tập Passive voice dạng đặc trưng violet, By đứng trước thời gian, Passive with Reporting Verbs là gì, bài bác tập PASSIVE VOICE năng cao violet

Chủ đề 12. Câu bị động nâng cao

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI
1. Bị động với những động từ có 2 tân ngữMột số đông từ được theo sau nó bởi nhị tân ngữ như: give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), show (chỉ), buy (mua), make (làm), get (cho), … thì ta sẽ có 2 câu bị động. Ví dụ: I gavehim>an apple> (O). (Tôi đã mang đến anh ấy một trái táo. )• An táo khuyết was given khổng lồ him. (Một quả táo đã được trao mang lại anh ta. )• He was given an táo apple by me. (Anh ta đã làm được tôi trao cho 1 quả táo)2. Thể bị động của các động từ tường thuậtCác cồn từ tường thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …- S: nhà ngữ; S': nhà ngữ bị động- O: Tân ngữ; O': Tân ngữ bị động
Câu công ty độngCâu bị độngVí dụ
S + V + THAT + S' + V' + …Cách 1: S + BE + V3/-ed + lớn V'People say that he is very rich → He is said to lớn be very rich.
Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S' + V'People say that he is very rich → It's said that he is very rich.
3. Câu chủ động là câu nhờ vào vả
Câu công ty độngCâu bị độngVí dụ
… have someone + V (bare) something…have something + V3/-ed (+ by someone)Thomas has his son buy a cup of coffee. → Thomas has a cup of coffee boughtt by his son. (Thomas nhờ đàn ông mua 1 ly cà phê)
…make someone + V (bare) something… (something) + be made + lớn V + (by someone)Suzy makes the hairdresser cut her hair. → Her hair is made to cut by the hairdresser. (Suzy nhờ thờ làm tóc chỉnh lại mái tóc)
… get + someone + khổng lồ V + something… get + something + V3/-ed + (by someone)Shally gets her husband lớn clean the kitchen for her. → Shally gets the kitchen cleaned by her husband. (Shally nhờ ông chồng dọn giúp bên bếp)
4. Bị động với những động tự chỉ quan lại điểm, ý kiến
Một số rượu cồn từ chỉ quan điểm chủ kiến thông dụng là: think/ say/ suppose/ believe/ consider/ report… (nghĩ rằng/ nói rằng/ cho rằng/ tin rằng/ chu đáo rằng/ thông tin rằng…. )Ví dụ:People think he stole his mother’s money. (Mọi người nghĩ anh ta mang cắp chi phí của chị em anh ta. )•It is thoughtthat he stole his mother’s money. •He is thought khổng lồ have stolenhis mother’s money. 5. Câu dữ thế chủ động là câu mệnh lệnh1. Thể khẳng định:Chủ động: V + O + …Bị Động: Let O + be + V3/-edVí dụ: Put your pen down → Let your pen be put down. (Bỏ cây bút xuống)2. Thể bao phủ định:Chủ động: bởi vì not + V + O + …Bị động: Let + O + NOT + be + V3/-edVí dụ: vì not take this item. → Let this thành phầm not be taken. (Không lấy thành phầm này)

Chủ đề 12. Câu tiêu cực nâng cao

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Task 1. Chuyển câu sau thanh lịch câu bị động1. Was this beautiful dress bought by Mary?2. These old pictures won't be hung in the living room(by me). 3. This factory wasn't built (by the Greens) during the Second World War. 4. This house và these cars are going to lớn be painted for Chrismas day by the Greens. 5. The new president will be interviewed on TV (by tsome people). 6. How many languages are spoken in Canada(by them)?7. Have above sentences been finished?Hướng dẫn giải:1. Was this beautiful dress bought by Mary?2. These old pictures won't be hung in the living room(by me). 3. This factory wasn't built (by the Greens) during the Second World War. 4. This house and these cars are going lớn be painted for Chrismas day by the Greens. 5. The new president will be interviewed on TV (by tsome people). 6. How many languages are spoken in Canada(by them)?7. Have above sentences been finished?Task 2. Chuyển câu sau lịch sự câu bị động1. John gets his sister to clean his shirt. 2. Anne had had a friend type her composition. 3. Rick will have a barber cut his hair. 4. They had the police arrest the shoplifter. 5. Are you going to have the shoemaker repair your shoes?6. I must have the dentist check my teeth. 7. She will have Peter wash her car tomorrow. 8. They have her tell the story again. Lý giải giải:1. John gets his shirt cleaned. 2. Anne has had her composition typed. 3. Rick will have his hair cut. 4. They had the shoplifter arrested. 5. Are you going lớn have your shoes repaired?6. I must have my teeth checked. 7. She will have her car washed tomorrow. 8. They have the story told again. Task 3. Mang lại dạng đúng của cồn từ trong ngoặc1. Toshico had her oto (repair) . . . . . . . . . . . . . . By a mechanic. 2. Ellen got Marvin (type) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Her paper. 3. We got our house (paint) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Last week. 4. Dr Byrd is having the students (write ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A composition. 5. Mark got his transcripts (send). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khổng lồ the university. 6. Maria is having her hair (cut) . . . . . . . . . . . . . . .

Xem thêm: Nhà Soạn Nhạc Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 2, Lời Bài Hát Nhiệm Vụ Bất Khả Thi

. . . . . . . . . . Tomorrow. 7. Will Mr. Brown have the porter (carry). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . His luggage to lớn his car?Hướng dẫn giải:
1. Repaired2. To type3. Painted4. Write5. Sent6. Cut7. CarryTask 4. Chuyển những câu sau quý phái bị động1. My father waters this flower every morning. 2. John invited Fiona lớn his birthday party last night. 3. Her mother is preparing the dinner in the kitchen. 4. We should clean our teeth twice a day. 5. Our teachers have explained the English grammar. 6. Some drunk drivers caused the accident in this city. 7. Tom will visit his parents next month. 8. The manager didn’t phone the secretary this morning. 9. Did Mary this beautiful dress?10. I won’t hang these old pictures in the living room. Hướng dẫn giải:1. This flower is watered (by my father) every morning. 2. Fiona was invented to lớn John’s birthday tiệc nhỏ last month3. The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen. 4. Our teeth should be cleaned twice a day. 5. The English grammar has been explained (by our teacher). 6. The accident was caused in this thành phố (by some drunk drivers). 7. Tom’s parents will be visited (by him) next month. 8. The secretary wasn’t phoned (by the manager) this morning. 9. Was this beautiful dress bought by Mary?10. These old pictures won’t be hung in the living room(by me). Task 5. Choose the best answer1. We can’t go along here because the road……………………A. is repairing B. is repaired C. is being repaired D. repairs2. The story I’ve just read………………. Agatha Christie. A. was written B. was written by C. was written from D. wrote by3. I’m going to lớn go out and…………………………………………. A. have cut my hair B. have my hair cut C. cut my hair D. my hair be cut4. Something funny ………………………in class yesterday. A. happened B. was happened C. happens D. is happened5. Many US automobiles……………………in Detroit, Michigan. A. manufacture B. have manufactured C. are manufactured D. are manufacturingHướng dẫn giải:1. C. is being repaired2. B. was written by3. B. have my hair cut4. B. was happened5. C. are manufactured
Câu hỏi12345
Đáp ánCBBBC
Task 6. Change these sentences into Passive voice1. Have you sent the Christmas cards to lớn your family?2. The committee appointed Alice secretary for the meeting. 3. He hides the broken cup in the drawer. 4. They keep this room tidy all the time. 5. They all voted the tiệc ngọt a great success. Lý giải giải:1. Have the Christmas cards been sent to lớn your family?2. Alice was appointed secretary for the meeting (by the committee). 3. The broken cup is hidden in the drawer (by him). 4. This room is kept tidy (by them) all the time. 5. The buổi tiệc nhỏ was voted a great success (by them). Task 7. Chuyển những câu gồm 2 tân ngữ sau thanh lịch câu bị động1. They paid me a lot of money to vày the job. 2. The teacher gave each of us two exercise books. 3. Someone will tell him that news. 4. They have sent enough money to those poor boys. 5. They have given the women in most countries in the world the right khổng lồ vote. Lí giải giải:1. I was paid a lot of money to bởi the job. 2. Each of us was given two exercise books by the teacher. 3. He will be told that news. 4. Those poor boys have been sent enough money. 5. The women in most countries in the world have been given the right to vote. Task 8. Chuyển các câu sau thanh lịch bị động1. The children looked at the woman with a red hat. 2. They have provided the victims with food and clothing. 3. People speak English in almost every corner of the world. 4. You mustn't use this machine after 5:30 phường m. 5. After class, one of the students always erases the chalk board. Lí giải giải:1. The woman with a red hat was looked at by the children. 2. The victims have been provided with food and clothing. 3. English is spoken in almost every corner of the world. 4. This machine mustn't be used after 5:30 p m. 5. After class, the chalk board is always erased by one of the students. Task 9. đưa các câu hỏi sau sang thể bị động. 1. When will you do the work?2. How are you going to khuyễn mãi giảm giá with this problem?3. How vày you spend this amount of money?4. I wonder whether the board of directors will choose Susan or Jane for the position. 5. How did the police find the lost man?Hướng dẫn giải:1. When will the work be done?2. How is this problem going khổng lồ be dealt with?3. How is this amount of money spent?4. I wonder whether Susan or Jane will be chosen for the position by the board of directors. 5. How was the lost man found by the police?Task 10. Mang lại dạng đúng của các động từ dưới đây (có thể là dữ thế chủ động hoặc bị động).
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *