Download driver ASUS apk USB Drivers version 8.0.0000.2, v.1.0.0.12 for Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 32-bit (x86), 64-bit (x64).

Bạn đang xem: Install oem usb drivers

Screenshot of files

*

File Name


Please, enter the answer khổng lồ the following question

*


Supported devices (Hardware ID):

USBVID_0B05&PID_4C80 ASUSTek Computer, Inc. Transformer PadTF300TG
USBVID_0B05&PID_4C81&MI_00
USBVID_0B05&PID_4C90 ASUSTek Computer, Inc. Transformer PadInfinityTF700
USBVID_0B05&PID_4C91&MI_00 ASUSTek Computer, Inc. Transformer PadInfinityTF700(Debugmode)
USBVID_0B05&PID_4CA0 ASUSTek Computer, Inc. Transformer PadTF701T
USBVID_0B05&PID_4CA1&MI_00 ASUSTek Computer, Inc. Transformer PadTF701T(Debugmode)
USBVID_0B05&PID_4CB0
USBVID_0B05&PID_4CB1&MI_00
USBVID_0B05&PID_4CC0
USBVID_0B05&PID_4CC1&MI_00
USBVID_0B05&PID_4CD0
USBVID_0B05&PID_4CD1&MI_00
USBVID_0B05&PID_4CE0
USBVID_0B05&PID_4CE1&MI_00
USBVID_0B05&PID_4D00 ASUSTek Computer, Inc.

Xem thêm: Hoa Thiên Cốt 2 Khởi Quay: Hoắc Kiến Hoa, Chuyên Trang Game

Transformer PrimeTF201
USBVID_0B05&PID_4D01&MI_00 ASUSTek Computer, Inc. Transformer PrimeTF201(debugmode)
USBVID_0B05&PID_4DDF
USBVID_0B05&PID_4DEF&MI_00
USBVID_0B05&PID_4E00
USBVID_0B05&PID_4E01&MI_00
USBVID_0B05&PID_4E0F
USBVID_0B05&PID_4E1F&MI_00
USBVID_0B05&PID_4F6F&MI_00
USBVID_0B05&PID_4F7F&MI_00
USBVID_0B05&PID_504F&MI_00
USBVID_0B05&PID_505F&MI_00
USBVID_0B05&PID_514F&MI_00
USBVID_0B05&PID_515F&MI_00
USBVID_0B05&PID_5200
USBVID_0B05&PID_5201&MI_00
USBVID_0B05&PID_520F
USBVID_0B05&PID_5210
USBVID_0B05&PID_5211&MI_00
USBVID_0B05&PID_521F&MI_00
USBVID_0B05&PID_5220
USBVID_0B05&PID_5221&MI_00
USBVID_0B05&PID_5230
USBVID_0B05&PID_5231&MI_00
USBVID_0B05&PID_5240
USBVID_0B05&PID_5241&MI_00
USBVID_0B05&PID_5250
USBVID_0B05&PID_5251&MI_00
USBVID_0B05&PID_5260
USBVID_0B05&PID_5261&MI_00
USBVID_0B05&PID_5270
USBVID_0B05&PID_5271&MI_00
USBVID_0B05&PID_530F
USBVID_0B05&PID_531F&MI_00
USBVID_0B05&PID_5400
USBVID_0B05&PID_540F
USBVID_0B05&PID_5410 ASUSTek Computer, Inc. MeMO PadHD 7 (MTPmode)
USBVID_0B05&PID_5411&MI_00
USBVID_0B05&PID_5415
USBVID_0B05&PID_5416&MI_00
USBVID_0B05&PID_541F&MI_00
USBVID_0B05&PID_5460
USBVID_0B05&PID_5463
USBVID_0B05&PID_5466&MI_00
USBVID_0B05&PID_5468&MI_00
USBVID_0B05&PID_5470
USBVID_0B05&PID_5476
USBVID_0B05&PID_5477&MI_00
USBVID_0B05&PID_5480
USBVID_0B05&PID_5481&MI_00
USBVID_0B05&PID_5490
USBVID_0B05&PID_5491&MI_00
USBVID_0B05&PID_5500
USBVID_0B05&PID_5501&MI_00
USBVID_0B05&PID_5506
USBVID_0B05&PID_5507&MI_00
USBVID_0B05&PID_550F ASUSTek Computer, Inc. ASUSfonepad 7
USBVID_0B05&PID_551F&MI_00
USBVID_0B05&PID_5560
USBVID_0B05&PID_5561&MI_00
USBVID_0B05&PID_5570
USBVID_0B05&PID_5571&MI_00
USBVID_0B05&PID_560F
USBVID_0B05&PID_561F&MI_00
USBVID_0B05&PID_570F
USBVID_0B05&PID_571F&MI_00
USBVID_0B05&PID_580F
USBVID_0B05&PID_581F&MI_00
USBVID_0B05&PID_590F
USBVID_0B05&PID_591F&MI_00
USBVID_0B05&PID_5A0F
USBVID_0B05&PID_5A1F&MI_00
USBVID_0B05&PID_7772
USBVID_0B05&PID_7773&MI_00
USBVID_0B05&PID_7780
USBVID_0B05&PID_7781&MI_00
USBVID_0B05&PID_4C81&MI_01
USBVID_0B05&PID_4C83&MI_02
USBVID_0B05&PID_4C85&MI_01
USBVID_0B05&PID_4C91&MI_01 ASUSTek Computer, Inc. Transformer PadInfinityTF700(Debugmode)
USBVID_0B05&PID_4C93&MI_02
USBVID_0B05&PID_4C95&MI_01
USBVID_0B05&PID_4CA1&MI_01 ASUSTek Computer, Inc. Transformer PadTF701T(Debugmode)
USBVID_0B05&PID_4CA3&MI_02
USBVID_0B05&PID_4CA5&MI_01
USBVID_0B05&PID_4CB1&MI_01
USBVID_0B05&PID_4CB3&MI_02
USBVID_0B05&PID_4CB5&MI_01
USBVID_0B05&PID_4CC1&MI_01
USBVID_0B05&PID_4CC3&MI_02
USBVID_0B05&PID_4CC5&MI_01
USBVID_0B05&PID_4CD1&MI_01
USBVID_0B05&PID_4CD3&MI_02
USBVID_0B05&PID_4CD5&MI_01
USBVID_0B05&PID_4CE1&MI_01
USBVID_0B05&PID_4CE3&MI_02
USBVID_0B05&PID_4CE5&MI_01
USBVID_0B05&PID_4D01&MI_01 ASUSTek Computer, Inc. Transformer PrimeTF201(debugmode)
USBVID_0B05&PID_4D03&MI_02
USBVID_0B05&PID_4D05&MI_01
USBVID_0B05&PID_4DAE
USBVID_0B05&PID_4DAF ASUSTek Computer, Inc. Transformer PadInfinityTF700(Fastboot)
USBVID_0B05&PID_4DDE&MI_02
USBVID_0B05&PID_4DEF&MI_01
USBVID_0B05&PID_4E01&MI_01
USBVID_0B05&PID_4E03&MI_02
USBVID_0B05&PID_4E05&MI_01
USBVID_0B05&PID_4E1F&MI_01
USBVID_0B05&PID_4E3F&MI_02
USBVID_0B05&PID_4E5F&MI_01
USBVID_0B05&PID_4F3F&MI_01
USBVID_0B05&PID_4F5F&MI_02
USBVID_0B05&PID_4F7F&MI_01
USBVID_0B05&PID_4FBF&MI_01
USBVID_0B05&PID_503F&MI_02
USBVID_0B05&PID_505F&MI_01
USBVID_0B05&PID_507F&MI_01
USBVID_0B05&PID_50BF&MI_01
USBVID_0B05&PID_513F&MI_02
USBVID_0B05&PID_515F&MI_01
USBVID_0B05&PID_517F&MI_01
USBVID_0B05&PID_519F&MI_01
USBVID_0B05&PID_5201&MI_01
USBVID_0B05&PID_5203&MI_00
USBVID_0B05&PID_5205&MI_02
USBVID_0B05&PID_5207&MI_01
USBVID_0B05&PID_5211&MI_01
USBVID_0B05&PID_5213&MI_02
USBVID_0B05&PID_5215&MI_01
USBVID_0B05&PID_521F&MI_01
USBVID_0B05&PID_5221&MI_01
USBVID_0B05&PID_5223&MI_02
USBVID_0B05&PID_5225&MI_01
USBVID_0B05&PID_5231&MI_01
USBVID_0B05&PID_5233&MI_02
USBVID_0B05&PID_5235&MI_01
USBVID_0B05&PID_523F&MI_02
USBVID_0B05&PID_5241&MI_01
USBVID_0B05&PID_5243&MI_02
USBVID_0B05&PID_5245&MI_01
USBVID_0B05&PID_5251&MI_01
USBVID_0B05&PID_5253&MI_02
USBVID_0B05&PID_5255&MI_01
USBVID_0B05&PID_525F&MI_01
USBVID_0B05&PID_5261&MI_01
USBVID_0B05&PID_5263&MI_02
USBVID_0B05&PID_5265&MI_01
USBVID_0B05&PID_5271&MI_01
USBVID_0B05&PID_5273&MI_02
USBVID_0B05&PID_5275&MI_01
USBVID_0B05&PID_531F&MI_01
USBVID_0B05&PID_533F&MI_02
USBVID_0B05&PID_535F&MI_01
USBVID_0B05&PID_5401
USBVID_0B05&PID_5411&MI_01
USBVID_0B05&PID_5413&MI_01
USBVID_0B05&PID_5416&MI_01
USBVID_0B05&PID_5418&MI_01
USBVID_0B05&PID_541F&MI_01
USBVID_0B05&PID_543F&MI_02
USBVID_0B05&PID_545F&MI_01
USBVID_0B05&PID_5461
USBVID_0B05&PID_5466&MI_01
USBVID_0B05&PID_5467&MI_01
USBVID_0B05&PID_5468&MI_01
USBVID_0B05&PID_5469&MI_01
USBVID_0B05&PID_5471
USBVID_0B05&PID_5477&MI_01
USBVID_0B05&PID_5479&MI_01
USBVID_0B05&PID_5481&MI_01
USBVID_0B05&PID_5483&MI_02
USBVID_0B05&PID_5485&MI_01
USBVID_0B05&PID_5491&MI_01
USBVID_0B05&PID_5493&MI_02
USBVID_0B05&PID_5495&MI_01
USBVID_0B05&PID_5501&MI_01
USBVID_0B05&PID_5503&MI_01
USBVID_0B05&PID_5507&MI_01
USBVID_0B05&PID_5509&MI_01
USBVID_0B05&PID_551F&MI_01
USBVID_0B05&PID_553F&MI_02
USBVID_0B05&PID_555F&MI_01
USBVID_0B05&PID_5561&MI_01
USBVID_0B05&PID_5563&MI_01
USBVID_0B05&PID_5571&MI_01
USBVID_0B05&PID_5573&MI_02
USBVID_0B05&PID_5575&MI_01
USBVID_0B05&PID_561F&MI_01
USBVID_0B05&PID_563F&MI_02
USBVID_0B05&PID_565F&MI_01
USBVID_0B05&PID_571F&MI_01
USBVID_0B05&PID_573F&MI_02
USBVID_0B05&PID_575F&MI_01
USBVID_0B05&PID_581F&MI_01
USBVID_0B05&PID_583F&MI_02
USBVID_0B05&PID_585F&MI_01
USBVID_0B05&PID_591F&MI_01
USBVID_0B05&PID_593F&MI_02
USBVID_0B05&PID_595F&MI_01
USBVID_0B05&PID_5A1F&MI_01
USBVID_0B05&PID_5A3F&MI_02
USBVID_0B05&PID_5A5F&MI_01
USBVID_0B05&PID_7770
USBVID_0B05&PID_7771
USBVID_0B05&PID_7773&MI_01
USBVID_0B05&PID_7775&MI_02
USBVID_0B05&PID_7777&MI_01
USBVID_0B05&PID_7781&MI_01
USBVID_0B05&PID_7783&MI_02
USBVID_0B05&PID_7785&MI_01
USBVID_0B05&PID_7790&MI_01

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *